HKSCANIN SÄHKÖINEN VUOSIKERTOMUS 2017 - KÄYTTÖEHDOT

Olet avannut HKScan-konsernin (HKScan Oyj yhdessä tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kanssa, jäljempänä “HKScan”) sähköisen vuosikertomuksen (”Sivusto”). Seuraavia käyttöehtoja sovelletaan tähän Sivustoon. Ole hyvä ja tutustu ehtoihin huolellisesti. Sivuston käyttäminen edellyttää ehtoihin suostumista ja käyttämällä Sivustoa hyväksyt nämä ehdot.

Vuosikertomuksen kaikki sisältö ja tieto Sivuston sivuilla, huolimatta sen esitysmuodosta, on kokonaisuudessaan sovellettavien tekijänoikeuslakien perusteella HKScanin tai sille lisensoivien tahojen omaisuutta. HKScan pidättää kaikki oikeudet edellä mainittuun materiaaliin, ellei näissä ehdoissa ole nimenomaisesti jotakin käyttöoikeutta annettu.

HKScan, kaikki Sivustolla mainitut tuotenimet ja siinä näkyvät logot ovat HKScanin tavaramerkkejä. HKScan tai sen lisenssiantajat omistavat kaikki Sivuston sisältämät aineettomat oikeudet (mukaan lukien, muttei näihin rajoittuen, tavaramerkit ja tekijänoikeus) eikä materiaaliin anneta suoraan tai välillisesti mitään oikeuksia tämän Sivuston käyttäjille, pois lukien kuitenkin ne oikeudet, jotka näissä ehdoissa nimenomaisesti mainitaan.

Sivusto ja kaikki sen sisältö on tarkoitettu vain tiedonvälittämistarkoituksiin. Voit tallentaa kertomuksesta otteita ja pdf-dokumentteja koneellesi tai tulostaa niitä HKScaniin liittyviin harkinnassa oleviin tai toteutettuihin investointitarkoituksiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiisi. Vuosikertomuksen kaikki muu käyttö, kuten julkaiseminen, kopioiminen, kääntäminen, siirtäminen, muokkaaminen, jakaminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa tai mitä tahansa keinoa käyttäen on kielletty ilman HKScanin etukäteistä kirjallista (ml. sähköinen) suostumusta. Tallentaessasi tai ladatessasi mitä tahansa sisältöä tästä Sivustosta et ole oikeutettu poistamaan mitään tekijänoikeutta tai muuta omistajuutta ilmaisevaa merkintää. Lisäksi sinun on aina mainittava aineiston lähde.

HKScan pyrkii siihen, että sen tiedottaminen on täsmällistä, mutta tiedotusmateriaalissa voi esiintyä virheitä. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, ei HKScan eivätkä sen alihankkijat, johtajat tai työntekijät, ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Sivuston sisällöstä, sen käytöstä taikka kopioimisesta.

Suomen lakia sovelletaan näihin ehtoihin ja kaikki näihin ehtoihin liitännäiset riidat liittyen sivun käyttöön ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.

YKSITYISYYS

HKScanin vuosikertomukseen voi tutustua ilman henkilötietojen antamista. HKScan voi kuitenkin kerätä sellaisia henkilötietoja, jotka käyttäjä itse vapaaehtoisesti välittää HKScanille vuosikertomuksen kautta.

HKScan yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa on sitoutunut yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaamiseen sekä sitoutuu käsittelemään tällaisia tietoja kaiken henkilötietoihin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttämällä Sivustoa tai lähettämällä henkilötietoja HKScanille, hyväksyt samalla tiedon käytön näiden ehtojen kuvaamalla tavalla.

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Kerättävät henkilötiedot koostuvat seuraavista henkilötiedoista, joita kerätään HKScanin sähköisen vuosikertomuksen kautta: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä tiedot, jotka henkilö on jättänyt yhteydenottolomakkeeseen.

TIEDON KÄYTTÖTARKOITUKSET

Henkilötietoja käytetään jättämäsi yhteydenottopyynnön hallinnointiin ja sinulle vastaamiseen. Lisäksi käsittelyä voidaan suorittaa seuraavia tarkoituksia varten: asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden (tuottajat, alihankkijat ja toimittajat) sekä HKScanin omien tuotteiden, palveluiden ja viestinnän kehittäminen.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen tai Euroopan Unionin sisällä HKScan-konserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteistyökumppanien (tuottajat, alihankkijat ja toimittajat) välillä. Jos henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, HKScan sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja ja säädöksiä tehden siirrot Euroopan Komission hyväksyminen mallilausekkeiden mukaisesti. Siirtoja voidaan myös tehdä, milloin pakottava lainsäädäntö taikka viranomaiset niin vaativat. Siirtoja tehtäisiin vain tarkoituksissa, jotka on mainittu yllä kohdassa ”Tiedon käyttötarkoitukset”.

EVÄSTEET

Evästeitä koskevat ehdot löydät: http://www.hkscan.com/fi/cookies. Henkilötietoja ei kerätä evästeillä vuosikertomuksen käyttämisestä.

GOOGLE ANALYTICS

Vuosikertomus käyttää Google Analytics palvelua, jonka tuottaa Google Inc. Henkilötietoja ei siirretä Google Inc:lle.

LINKKI KOLMANSIEN VERKKOSIVUILLE

HKScan ei ota mitään vastuuta sellaisesta kolmansien omistamasta, luomasta tai julkaisemasta materiaalista, johon Sivustolta on linkki, taikka tällaisen materiaalin käytöstä.

YHTEYSTIEDOT

Kaikki kysymykset näihin ehtoihin tai HKScaniin liittyen pyydetään ohjaamaan HKScanin viestintään. HKScan Oyj/Viestintä, "Sähköinen vuosikertomus", PL 50 (Lemminkäisenkatu 48), 20521 Turku tai sähköpostilla communications@hkscan.com.

SÄHKÖISTÄ VUOSIKERTOMUSTA 2015 KOSKEVAN REKISTERIN HENKILÖREKISTERISELOSTE

1) Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:
HKScan Oyj, PL 50 (Lemminkäisenkatu 48), 20521 Turku, puh. 010 570 100.

Rekisterin tekninen ylläpitäjä:
HKScan Finland Oy, PL 50 (Lemminkäisenkatu 48), 20521 Turku, puh. 010 570 100.

2) Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja yhteystiedot:
HKScan Oyj:n viestintä, konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog tai viestintäjohtaja Marja Siltala, PL 49 (Väinö Tannerin tie 1), 01511 Vantaa, puh. 010 570 100.

3) Rekisterin nimi:
HKScan-konsernin sähköisen vuosikertomuksen rekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on HKScan Oyj:n vuosikertomuksen kautta palautetta jättäneen käyttäjän palautteen hallinta ja siihen vastaaminen, HKScanin ja asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden (tuottajat, alihankkijat ja toimittajat) hoito ja ylläpito sekä HKScan Oyj:n tuotteiden, palveluiden ja viestinnän kehittäminen.

5) Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Rekisteri sisältää henkilötietoja HKScan Oyj:n sähköisen vuosikertomuksen kautta palautta jättäneistä henkilöistä.

6) Tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä henkilön vapaaehtoisesti HKScanille sähköisen vuosikertomuksen kautta paljastamat henkilötiedot.

7) Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjän oma henkilötietojen luovuttaminen vapaaehtoisesti.

8) Tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa HKScan-konserniin kuuluville yhtiöille ja HKScanin sopimuskumppaneille (tuottajat, alihankkijat sekä toimittajat).

9) Tietojen siirto
Tietoja ei pääasiassa siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli siirtoja tapahtuu, noudatetaan Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

10) Rekisterin suojausperiaatteet
Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja muiden teknisten suojauskeinojen (tietokonelaitteet ja ohjelmistot) takana. Kulkua serveritilaan rajoitettu ja sitä valvotaan. Nimetyt henkilöt, jotka tietoja ja tietokantoja käsittelevät, ovat asianmukaisesti koulutettuja ja heitä sitovat salassapitovelvoitteet. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa, murtosuojatuissa ja hälytysvalvotuissa tiloissa. Kaikki yllä mainitut tilat on varustettu murtosuojauksilla ja erilaisilla hälytysjärjestelmillä.

11) Rekisteritietojen tarkastus/korjaus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen HKScan Oyj/Viestintä, "Sähköinen vuosikertomus", PL 50 (Lemminkäisenkatu 48), 20521 Turku tai sähköpostilla communications@hkscan.com.