Toimitusjohtajan katsaus

Ruoka on trendikkäämpää kuin koskaan ennen. Ruokateollisuus, vähittäiskauppa ja HoReCa-sektori käyvät läpi mielenkiintoista murrosta, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden uudistua. Toimintaamme vaikuttavat globaalit megatrendit, kuten väestönkasvu, kaupungistuminen, tietoyhteiskunnan kehittyminen ja huoli ilmaston lämpenemisestä. Myös muutokset maailmantaloudessa ja -politiikassa heijastuvat toimintaamme. Vuonna 2017 kuluttajien luottamus talouden elpymiseen vahvistui HKScanin kotimarkkinoilla pitkän laskusuhdanteen jälkeen ja kulutuskysyntä kääntyi kasvuun. Myös kuluttajien kiinnostus vastuullisesti tuotettuja ja terveellisiä elintarvikkeita kohtaan vahvistui. Kehitys tukee HKScanin strategian tehokasta toimeenpanoa.

Samaan aikaan kun kysyntä elpyi, kilpailu vähittäiskaupassa jatkui tiukkana. HKScanin kotimarkkinoiden vähittäiskauppaa haastavat kansainvälinen kilpailu, digitalisoitumisen tuomat muutokset sekä vähittäiskaupan ja HoReCa-sektorin välisten lainalaisuuksien muutokset. Kuluttajat ruokailevat entistä useammin kodin ulkopuolella, ruokaostoksia tehdään yhä enemmän verkossa ja aterioita ostetaan kotiin myös ravintoloista.

Edellä kuvatut muutokset haastavat kaikkia ruokaketjun toimijoita vastaamaan kuluttajien tarpeisiin aiempaa reaaliaikaisemmin ja läpinäkyvämmin. Me HKScanissa haluamme olla kuluttajien luottamuksen arvoisia myös tulevaisuudessa, ja siksi arvioimme kriittisesti toimintatapojamme, tehokkuuttamme ja vastuullisuuttamme.

KANNAMME VASTUUMME KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISESTÄ

Johtavana ruokatalona HKScanilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa, luonnonvarojen vastuullisessa käytössä ja sosiaalisen vastuullisuuden – kuten ihmisoikeuksien edistämisessä. Kestävän kehityksen edistäminen myös kansallisella tasolla on tärkeää, sillä toiminnallamme on huomattava vaikutus kotimarkkinoidemme kansantalouteen muun muassa viennin edistämisen, työllisyyden turvaamisen ja kotimaisen alkutuotannon elinvoimaisuuden tukemisen kautta.

Vastuullisuus ja sen edistäminen ovat tärkeä osa HKScanin strategista kivijalkaa. Olemme määritelleet konsernin vastuullisuuden painopistealueet sekä liiketoiminnallemme olennaisimmat vastuullisuusteemat.

Yksi yritysvastuutyömme keskeisistä tavoitteista on pienentää ympäristöjalanjälkeämme. Parannamme muun muassa energiatehokkuuttamme, investoimme uusiutuvaan energiaan, pienennämme teollisen raaka-ainehävikin määrää ja pyrimme vaikuttamaan myös asiakkaidemme ja kuluttajien ruokahävikin vähentämiseen. Hyödynnämme myös tuotannon eläinperäisen raaka-aineen sivuvirrat tehokkaasti osana kiertotaloutta.

Kuluvana vuonna jatkamme vastuullisuustyötämme muun muassa täsmentämällä edelleen koko konsernille yhteisiä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteitamme ja määrittelemällä niihin liittyvät toimenpiteet. Käymme tiivistyvää vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, ja lisäämme toimintamme läpinäkyvyyttä entisestään.

TILALTA HAARUKKAAN –STRATEGIAMME TOTEUTUS KÄYNNISTYI

Elokuussa kerroimme uudistetusta ’From Farm to Fork’ -strategiastamme, jonka keskiössä on kuluttaja. Johdamme ruoan arvoketjua aktiivisesti ja uudistumiskykyisesti tilalta haarukkaan saakka. Tavoitteenamme on parantaa kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme sekä parantaa suorituskykyämme vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla. Strategian ansiosta HKScanin asema vastuullisena ja kestävää kehitystä edistävänä pohjoismaisena yhteiskuntatoimijana vahvistuu entisestään.

HKScanin 'From Farm to Fork' -strategia todentaa missiotamme. Perustehtävämme on mahdollistaa niin kuluttajille kuin asiakkaille entistä maistuvampi arki – tänään ja huomenna. Visiomme mukaisesti haluamme tarjota vastuullisesti tuotettua, korkealaatuista ja terveellistä ruokaa palvellaksemme maailman vaativinta haarukkaa.

Muutoksen nopeuttamiseksi ja varmistamiseksi aloitimme strategian toteutuksen samanaikaisesti kaikilla strategisilla painopistealueillamme, joita ovat: Fokus lihassa, Johtajuus siipikarjassa, Aterialiiketoiminnan kasvattaminen, Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa sekä Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen. Osana strategista muutosta uudistimme niin asiakassegmentointiamme kuin brändistrategiaamme.

Painottamalla korkeaa laatua ja vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme rakennamme kilpailuetua sekä pohjoismaisilla kotimarkkinoilla että kansainvälisillä vientimarkkinoilla. Kehitämme liiketoimintaamme ja toimimme arjessamme konsernin arvojen – Inspire, Lead, Care – mukaisesti ja uskomme vahvasti, että tuotteemme säilyttävät vahvan asemansa osana kuluttajien kokonaisvaltaista ja terveellistä ruokavaliota.

MUUTOSPROSESSIA JOHDETAAN MÄÄRÄTIETOISESTI 

Teimme vuoden 2017 aikana useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saada aikaan käänne sekä tukea kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme pitkällä aikavälillä. Uudistimme konsernin toimintamallin ja virtaviivaistimme organisaatiota. Myös johtoryhmän kokoonpanoa tarkasteltiin ja strategian toteuttamista tukevaa osaamista vahvistettiin. Uusi toimintamalli vahvistaa uudistumiskykyämme ja tehostaa tapaamme toimia yhtenä pohjoismaisena tiiminä.

Olemme strategisen muutosprosessin alkuvaiheessa, eikä suorituskykymme ole vielä tavoitetasolla. Siitä huolimatta näemme positiivista kehitystä kotimarkkinoillamme ja tunnistamissamme tuotekategorioissa. Esimerkiksi Ruotsissa, joka on markkina-alueistamme suurin, markkinaosuutemme kääntyi kasvuun. Myös aterialiiketoiminnassa myynti ja katteet kehittyivät hyvin kaikilla kotimarkkinoillamme läpi koko vuoden. Kasvatimme myös brändituotteiden ja uutuuksien osuutta myynnistämme erittäin kilpaillulla vähittäiskauppasektorilla, jossa kaupan omien merkkien osuus on kasvanut.

Parantaaksemme tuotantoyksiköidemme tehokkuutta ja kehittääksemme tuotantokapasiteettimme käyttöasteita lanseerasimme tuotannon tehostamisohjelman, jonka ensimmäiset tulokset Vantaan yksikön pilottivaiheesta olivat lupaavia. Kehitysohjelma etenee samanaikaisesti useissa tuotantoyksiköissä ja tehostamistoimia edistetään kaikissa toimintamaissamme.

Kannattavuutta on pystytty parantamaan jo usealla eri osa-alueella, mutta sen eteen on tehtävä edelleen paljon työtä. Kannattavuuden parantaminen on kuluvanakin vuonna ensisijainen tavoitteemme.

INVESTOINNIT KASVAVIIN TUOTERYHMIIN VAHVISTAVAT TULOKSENTEKOKYKYÄmme

HKScanin historian suurin ja strategisesti merkittävin edistysaskel vuonna 2017 oli investointi täysin uuteen siipikarjayksikköön Raumalla. Investointihanke toteutui aikataulussa, mutta tuotannon käynnistäminen oli ennakoitua haasteellisempaa, mikä painoi myös tulostamme. Pitkällä aikavälillä Rauman yksikkö parantaa merkittävästi sekä tehokkuuttamme että kilpailukykyämme ja mahdollistaa uusien innovatiivisten konseptien lanseeraamisen siipikarjanlihakategoriassa.

Yksi strategisista tavoitteistamme on vahvistaa asemaamme kiinnostavassa ja kasvavassa aterialiiketoiminnassa. Korkealaatuiset valmisruuat ja puolivalmiit raaka-aineet kasvattavat suosiotaan. Vastaamme trendiin muun muassa premium-lihavalikoimilla, paikallisilla artesaanituotteilla sekä uutuuskonsepteilla. Vahvistamme ateriatarjoomaamme kaikilla markkinoillamme, ja päätimme myös investoida aterioihin liittyvän tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Viron Rakveressa.

TUOTTAJAYHTEISÖMME MAAILMANLUOKAN TYÖ ON KILPAILUVALTTI

Pitkäjänteinen työ koko ruoan arvoketjun laadun ja vastuullisuuden kehittämiseksi palkittiin, kun saimme vahvistuksen Kiinan ja Suomen elintarvikeviranomaisten allekirjoittamasta vientiä koskevasta sopimuksesta. Forssan yksikkömme hyväksyttiin suomalaisen sianlihan vientiyksiköksi. Valmistaudumme käynnistämään suomalaisilla perhetiloilla kasvatetun sianlihan viennin Kiinaan vuoden 2018 alkupuoliskon aikana.

Vuonna 2017 käynnistimme yhdessä tuottajiemme kanssa useita strategisia toimenpiteitä turvataksemme vastuullisesti tuotetun, kotimaisen, korkealaatuisen lihan saatavuuden kaikilla kotimarkkinoillamme. Yksi hankkeista on pitkän aikavälin kehitysohjelma, jonka tavoitteena on lisätä naudanlihan tuotantoa Suomessa. Otimme käyttöön myös ainutlaatuisen kananpoikien kasvatusmallin, joka mahdollistaa kasvatuksen samalla tilalla kuoriutumisesta alkaen. Tämän lisäksi olemme kehittäneet täysin antibioottivapaaseen kasvatukseen pohjautuvia sian-, siipikarjan- ja naudanlihatuotteita. Kasvatusmenetelmä on tärkeä kilpailuetu myös vientimyynnissämme.

RUOKA ON KIINNOSTAVAMPAA KUIN KOSKAAN ENNEN

Näemme tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia. Ruoka on kiinnostavampaa kuin koskaan ennen ja tärkeä osa ihmisten elämäntapaa. Yhä useammalle meistä ruokavalinnat, ruuanlaitto ja kokoontuminen ruokapöydän ääreen läheisten kanssa ovat tärkeä osa identiteettiämme. Ruoka viestii arvoista, asenteista ja elämäntavoista. Useat kuluttajien mieltymykset tukevat vastuullisesti tuotetun korkealaatuisen ruoan kysynnän kasvua.

Luotamme siihen, että kehittämällä innovatiivisia tuotteita ja konsepteja vahvistamme brändejämme ja edistämme kategorian kasvua. Haluamme johtaa ruoka-alan muutosta ja kehittää elintarviketeollisuudesta yhä dynaamisempaa ja vastuullisempaa liiketoimintaa.

Kiitän lämpimästi henkilöstöämme, joka on osallistunut aktiivisesti HKScanille tärkeiden strategisten uudistusten läpivientiin kuluneen vuoden aikana. Välitän suuret kiitokseni myös kuluttajille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, tuottajille sekä omistajille, joiden kanssa olemme saaneet jakaa myös viime vuoden aikana yhteistä matkaamme tilalta haarukkaan.  Jaetaan yhdessä sitä ruokailoa, jonka puhdas, pohjoismainen, ja siten ainutlaatuinen ruoantuotantomme mahdollistaa.

 

Jari Latvanen 
toimitusjohtaja