OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

OSAKKEET

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli vuoden 2017 lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta, ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Lantmännen ek.för:n (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu. LSO Osuuskunnan ja Lantmännen ek.för:n osakeomistuksissa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2017.

Joulukuun 2017 lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 008 849 (1 008 849) omaa A-osaketta. Niiden osuus kaikista osakkeista oli 1,8 prosenttia ja äänimäärästä 0,6 prosenttia.

HKScanin osakkeiden laskennallinen arvo vuoden 2017 joulukuun lopussa oli 169,1 (172,3) miljoonaa euroa. Se jakaantui niin, että A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 152,2 (155,1) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen arvo oli vastaavasti 16,9 (17,2) miljoonaa euroa. 

Tammi–joulukuussa 2017 yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 10 426 342 (13 313 324) ja osakekauppojen arvo oli 33 784 168 (42 427 708) euroa. Ylin noteeraus oli 3,60 (3,89) euroa ja alin 2,96 (2,89) euroa. Keskikurssi oli 3,24 (3,18) euroa: vuoden 2017 joulukuun lopun päätöskurssi oli 3,13 (3,19) euroa. 

OSAKKEENOMISTAJAT

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa oli vuoden 2017 lopussa 12 212 (13 226) osakkeenomistajaa. Yhtiön kaikista osakkeista 18,1 (12,6) prosenttia oli hallintarekisteröidyillä ja ulkomaisilla omistajilla.

LIPUTUSILMOITUKSET

HKScan Oyj vastaanotti 20.11.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksista Sveriges Djurbönder ek.för:iltä. Ilmoituksen mukaan Sveriges Djurbönder ek. för:in omistusosuus HKScanin osakkeiden kokonaismäärästä on 20.11.2017 laskenut alle viiden (5) prosentin. Ilmoituksen mukaan peruste on osakkeiden ja äänioikeuksien luovutus johtuen Sveriges Djurbönder ek. för:in vapaaehtoisesta selvitystilasta ja varojen jakamisesta.

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

10.4.2017 julkistetun pörssitiedotteen mukaan HKScan Oyj:n hallitus hyväksyi osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän konsernin ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosille 2017–2019.

Uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä koostuu yhdestä vuoden pituisesta ansaintajaksosta, käsittäen kalenterivuoden 2017, sekä sitä seuraavasta, vuosiin 2018–2019, ulottuvasta rajoitusjaksosta. Järjestelmän nojalla mahdollisesti maksettava palkkio perustuu HKScan-konsernin sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS) suoritusjaksolla.

Uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään on oikeutettu osallistumaan 28 HKScan Oyj:n ylimpään johtoon kuuluvaa sekä muuta valittua avainhenkilöä

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN OSAKEOMISTUS

Yhtiön hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä heidän lähipiirinsä omistivat vuoden 2017 lopussa yhteensä 32 878 A-osaketta, mikä vastaa 0,06 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,01 prosenttia äänistä.

Sektorijakauma 31.12.2017
Osuus omistajista,
%
Osuus osakkeista,
%
Osuus äänistä,
%
Yritykset 3,46 45,81 73,07
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0,15 1,49 6,32
Julkisyhteisöt 0,05 7,52 2,63
Kotitaloudet 95,58 22,93 8,01
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,55 3,42 1,19
Koko kansantalous 99,78 81,16 91,21
Ulkomaat 0,22 0,49 0,27
Kaikki yhteensä 100,00 81,65 91,48
Yhteistilillä 0,24 0,08
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg

Omistusjakauma osakemäärän mukaan 31.12.2017
Osakkeiden määrä Omistajia kpl Omistajia % Osake-määrä kpl Osake-määrä % Äänimäärä kpl Äänimäärä %
1–100 3 267 26,75 161 796 0,29 161 796 0,10
101–500 4 550 37,26 1 295 872 2,36 1 295 872 0,82
501–1 000 1 965 16,09 1 538 258 2,80 1 538 258 0,98
1 001–5 000 1 987 16,27 4 443 622 8,06 4 443 622 2,82
5 001–10 000 230 1,88 1 653 551 3,01 1 653 551 1,05
10 001–50 000 160 1,31 3 219 058 5,85 3 219 058 2,04
50 001–100 000 23 0,19 1 625 635 2,95 1 625 635 1,03
100 001–500 000 15 0,12 3 354 442 6,10 3 354 442 2,13
500 001– 15 0,12 36 938 948 67,13 126 903 948 80,51
Yhteensä 12 212 100,00 54 231 182 98,56 144 196 182 91,48
joista hallintarekisteröityjä 8 9 303 431 16,91 9 303 431 5,90
Odotuslistalla 1 665 000 1,21 13 300 000 8,44
Yhteistilillä 130 340 0,24 130 340 0,08
Liikkeeseenlaskettu määrä 55 026 522 100,00 157 626 522 100,00

20 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2017
A-osake K-osake Osuus osakkeista, % Osuus äänistä, %
1 LSO Osuuskunta 14 458 884 4 735 000 34,88 69,25
2 Lantmännen ek. För 2 619 750 665 000 5,97 10,10
3 Tiiviste-Group Oy 1 250 000 0 2,27 0,79
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 192 806 0 2,17 0,76
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 142 830 0 2,08 0,73
6 Apteekkien Eläkekassa 1 081 889 0 1,97 0,69
7 HKScan Oyj 1 008 849 0 1,83 0,64
8 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 836 414 0 1,52 0,53
9 Petter ja Margit Forsströmin säätiö Karl ja Olivia Forsströmin muistolle 670 500 0 1,22 0,43
10 Suhonen Jyrki 567 003 0 1,03 0,36
11 Hisinger-Jägerskiöld Eva 560 000 0 1,02 0,36
12 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 550 000 0 1,00 0,35
13 Valtion Eläkerahasto 500 000 0 0,91 0,32
14 Hallqvist AB 405 000 0 0,74 0,26
15 J & K Hämäläinen Oy 257 000 0 0,47 0,16
16 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 250 000 0 0,45 0,16
17 Mandatum Life 226 164 0 0,41 0,14
18 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 218 298 0 0,40 0,14
19 Gripenberg Jarl kuolinpesä 215 000 0 0,39 0,14
20 Sveriges Djurbönder Ek. För. 202 460 0 0,37 0,13