Emoyhtiön rahavirtalaskelma
(tuhatta euroa)
2017 2016
Liikevoitto -19 710 -15 094
Oikaisut liikevoittoon 1 862 1 245
Poistot ja arvonalentumiset 879 441
Varausten muutos 9 -87
Käyttöpääoman muutos 1 325 961
Korkotuotot ja -kulut 4 791 7 113
Saadut osingot 6 170 16 153
Verot -32 -30
Liiketoiminnan rahavirta -4 706 10 702
Tytäryhtiöosakkeiden ostot -81 941 -
Muun käyttöomaisuuden ostot -3 541 -3 636
Muun käyttöomaisuuden myynnit 2 478 -
Lainasaamisten vähennys -3 245 30 844
Investointien rahavirta -86 249 27 208
Rahavirta ennen rahoitusta -90 955 37 910
Lainojen nostot 256 762 57 613
Lainojen takaisinmaksut -116 524 -91 036
Maksetut osingot -8 636 -7 562
Rahoituksen rahavirta 131 602 -40 985
Rahavarojen muutos 40 647 -3 075
Rahavarat 1.1. 3 740 6 815
Rahavarat 31.12. 44 387 3 740
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS:
Lyhytaikaisten liikesaamisten lis-/väh+ -165 -376
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis+/väh- 1 491 1 337
Yhteensä 1 325 961