Emoyhtiön tase 31.12.
(euroa)
Liite 2017 2016
VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet 8. 646 063,00 947 533,00
Aineelliset hyödykkeet 8. 5 831 275,90 5 285 476,38
Sijoitukset 8. 347 745 032,22 290 902 232,22
Pysyvät vastaavat 354 222 371,12 297 135 241,60
Pitkäaikaiset saamiset 9. 253 002 860,94 280 427 953,28
Laskennallinen verosaaminen 9. 10 484 929,27 7 146 667,32
Lyhytaikaiset saamiset 10. 11 588 512,62 37 889 826,62
Rahat ja pankkisaamiset 44 387 128,72 3 739 752,69
Vaihtuvat vastaavat 319 463 431,55 329 204 199,91
Vastaavaa 673 685 802,67 626 339 441,51
VASTATTAVAA
Osakepääoma 11. 66 820 528,10 66 820 528,10
Ylikurssirahasto 11. 73 420 363,20 73 420 363,20
Omat osakkeet 11. -38 612,12 -38 612,12
Käyvän arvon rahasto 11. -4 905 548,62 -6 785 666,27
SVOP-rahasto 11. 143 202 868,19 143 202 868,19
Muut rahastot 11. 4 818 596,94 4 805 464,95
Edellisten tilikausien voitto 11. 155 541 132,11 135 540 268,88
Tilikauden voitto/tappio 11. -63 721 188,37 28 643 690,91
Oma pääoma 375 138 139,43 445 608 905,84
Tilinpäätössiirtojen kertymä 12. 83 964,00 199 794,00
Pakolliset varaukset 13. 2 780 459,00 2 771 403,00
Laskennallinen verovelka 14. - -
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 14. 248 638 657,70 125 154 844,63
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 14. 4 563 120,29 124 669,00
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 15. 28 170 554,60 35 567 942,50
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 15. 14 310 907,65 16 911 882,54
Vieras pääoma 295 683 240,24 177 759 338,67
Vastattavaa 673 685 802,67 626 339 441,51