15. Lyhytaikainen vieras pääoma
2017 2016
Lainat rahoituslaitoksilta 10 759 14 140
Ostovelat 3 794 2 282
Siirtovelat 8 202 12 907
Muut velat 2 099 1 479
Yhteensä 24 854 30 808
VELAT SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILLE YRITYKSILLE
Ostovelat 128 149
Siirtovelat 88 95
Muut velat 17 411 21 428
Yhteensä 17 627 21 672
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 42 481 52 480
Korollinen
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille 17 411 21 428
Velat muille 10 759 14 140
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 28 170 35 568
Koroton
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille 216 244
Velat muille 14 095 16 668
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 14 311 16 912
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 42 481 52 480
SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT (PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET)
Jaksotetut henkilöstökulut 3 177 2 367
Jaksotetut korkokulut 1 445 634
Jaksotetut johdannaisten arvon muutokset 2 215 8 913
Muut siirtovelat 1 365 952
Yhteensä 8 202 12 866
VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA
Lainat rahoituslaitoksilta 12 659 -
Eläkelainat 4 286 -
Muut pitkäaikaiset velat - -
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua 16 945 -