17. Johdannaissopimukset
2017 2017 2017 2016 2017 2016
Positiivinen
käypä arvo
Negatiivinen
käypä arvo
Käypä arvo
netto
Käypä arvo
netto
Nimellis-
arvo
Nimellis-
arvo
Korkojohdannaiset 3 816 -10 222 -6 406 -8 543 65 238 70 937
erääntyi 2016 - - - -251 - 5 234
erääntyy 2017 - - - -754 - 15 703
erääntyy 2018 672 -672 - - - -
erääntyy 2019 - - - - - -
erääntyy 2020 - -2 840 -2 840 - 25 000 -
erääntyy >2020 3 144 -6 710 -3 566 -7 539 40 238 50 000
josta rahavirran suojausinstrumenteiksi määritetty - -6 406 -6 406 -8 543 65 238 70 937
Valuuttajohdannaiset 125 -231 -107 -59 29 318 30 398
josta nettosijoituksen suojausinstrumenteiksi määritetty - - - - - -
Hyödykejohdannaiset 859 -859 - - - -
erääntyi 2016 - - - - - -
erääntyy 2017 401 -401 - - - -
erääntyy 2018 333 -333 - - - -
erääntyy 2019 126 -126 - - - -
erääntyy 2020 - - - - - -
josta rahavirran suojausinstrumenteiksi määritetty - - - - - -
Nimellisarvot niistä ulkoisista johdannaisista, jotka eliminoituvat sisäisistä johdannaisista johtuen, on netotettu nollaan yllä olevassa taulukossa. Nimellisarvot ovat 12 131 (13 162) tuhatta euroa valuuttajohdannaisia, 7 355 (7 271) tuhatta euroa hyödykejohdannaisia ja 55 317 (55 937) tuhatta euroa korkojohdannaisia.
Käyvän arvon hierarkia
31.12.17 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Johdannaiset, positiivinen käypä arvo
Koronvaihtosopimukset 3 816 - 3 816 -
Valuuttajohdannaiset 125 - 125 -
Hyödykejohdannaiset 859 - 859 -
Yhteensä 4 800 - 4 800 -
Johdannaiset, negatiivinen käypä arvo
Koronvaihtosopimukset -10 222 - -10 222 -
Valuuttajohdannaiset -231 - -231 -
Hyödykejohdannaiset -859 - -859 -
Yhteensä -11 313 - -11 313 -
31.12.16 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Johdannaiset, positiivinen käypä arvo
Koronvaihtosopimukset 4 891 - 4 891 -
Valuuttajohdannaiset 304 - 304 -
Hyödykejohdannaiset 1 135 - 1 135 -
Yhteensä 6 330 - 6 330 -
Johdannaiset, negatiivinen käypä arvo
Koronvaihtosopimukset -13 434 - -13 434 -
Valuuttajohdannaiset -363 - -363 -
Hyödykejohdannaiset -1 135 - -1 135 -
Yhteensä -14 933 - -14 933 -
Tason 1 instrumenttien käyvät arvot perustuvat markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan tai epäsuorasti (hinnoista johdettuina). Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot kuitenkin perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin. Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat syöttötietoihin, jotka eivät perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittävältä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksyttävissä arvostusmalleissa.