8. Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 2017 Aineettomat
oikeudet
Muut
pitkä-
vaikutteiset
menot
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 2 690 661 3 351
Lisäykset 425 - 425
Vähennykset -2 653 - -2 653
Siirrot erien välillä 2 245 - 2 245
Hankintameno 31.12. 2 707 661 3 368
Kertyneet poistot 1.1. -1 999 -405 -2 404
Vähennysten kertyneet poistot 106 - 106
Tilikauden poisto -333 -91 -424
Kertyneet poistot 31.12. -2 226 -496 -2 722
Kirjanpitoarvo 31.12. 481 165 646
Aineettomat hyödykkeet 2016 Aineettomat
oikeudet
Muut
pitkä-
vaikutteiset
menot
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 2 275 661 2 936
Lisäykset 91 - 91
Siirrot erien välillä 324 - 324
Hankintameno 31.12. 2 690 661 3 351
Kertyneet poistot 1.1. -1 830 -272 -2 102
Tilikauden poisto -169 -133 -302
Kertyneet poistot 31.12. -1 999 -405 -2 404
Kirjanpitoarvo 31.12. 691 256 947
Aineelliset hyödykkeet 2017 Koneet
ja kalusto
Muut
aineelliset
Ennakko-
maksut
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1 204 380 4 896 6 480
Lisäykset 6 1 2 943 2 950
Vähennykset -66 - - -66
Siirrot erien välillä 22 - -2 267 22
Hankintameno 31.12. 1 166 381 5 572 9 386
Kertyneet poistot 1.1. -826 -367 0 -1 193
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 46 - - 46
Tilikauden poisto -140 - - -140
Kertyneet poistot 31.12. -920 -367 0 -1 287
Kirjanpitoarvo 31.12. 246 14 5 572 8 005
Aineelliset hyödykkeet 2016 Koneet
ja kalusto
Muut
aineelliset
Ennakko-
maksut
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1 204 380 1 675 3 259
Lisäykset - - 3 545 3 545
Vähennykset - - -324 -324
Hankintameno 31.12. 1 204 380 4 896 6 480
Kertyneet poistot 1.1. -686 -367 0 -1 053
Tilikauden poisto -140 - - -140
Kertyneet poistot 31.12. -826 -367 0 -1 193
Kirjanpitoarvo 31.12. 378 13 4 896 5 287
Sijoitukset 2017 Osuudet
saman
konsernin
yrityksissä
Osuudet
osakkuus-
yhtiöissä
Saamiset
osakkuus-
yhtiöiltä
Muut
osakkeet ja
osuudet
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 290 738 148 0 16 290 902
Lisäykset 81 941 - - - 81 941
Vähennykset - -148 - - -148
Arvonalentumiset -24 950 - - - -24 950
Hankintameno 31.12. 347 729 0 0 16 347 745
Kirjanpitoarvo 31.12. 347 729 0 0 16 347 745
Tilikauden 2017 lisäyksissä on 81,9 miljoonan euron SVOP-sijoitus Suomen tytäryhtiöön.
Sijoitukset 2016 Osuudet
saman
konsernin
yrityksissä
Osuudet
osakkuus-
yhtiöissä
Saamiset
osakkuus-
yhtiöiltä
Muut
osakkeet ja
osuudet
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 290 738 148 47 16 290 949
Lisäykset - - - - -
Vähennykset - - -47 - -47
Hankintameno 31.12. 290 738 148 0 16 290 902
Kirjanpitoarvo 31.12. 290 738 148 0 16 290 902
Aineettomat hyödykkeet 2017 2016
Aineettomat oikeudet 481 691
Muut pitkävaikutteiset menot 165 256
Aineettomat hyödykkeet 646 947
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 246 378
Muut aineelliset hyödykkeet 14 13
Ennakkomaksut ja kesk.er. hankinnat 5 572 4 896
Aineelliset hyödykkeet 5 832 5 287
Sijoitukset
Osuudet saman kons. yrityksissä 347 729 290 738
Osuudet osakkuusyhtiöissä - 148
Muut osakkeet ja osuudet 16 16
Sijoitukset 347 745 290 902
Pysyvät vastaavat yhteensä 354 223 297 136