Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot
(tuhatta euroa)
1. Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä
2017 2016
Vuokratuotot - -
Liiketoiminnan muut tuotot 17 861 15 589
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 15 -
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 17 876 15 589
Henkilöstö keskimäärin 125 106
2. Henkilöstökulut
2017 2016
Palkat ja palkkiot -10 355 -10 273
Eläkekulut -1 851 -1 664
Muut henkilösivukulut -1 486 -438
Henkilöstökulut -13 692 -12 375
Toimitusjohtajat ja toimitusjohtajan sijaiset 807 1 979
Hallituksen jäsenet 353 316
Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut yhteensä 1 160 2 295
3. Poistot ja arvonalentumiset
2017 2016
Suunnitelman mukaiset poistot pysyvistä vastaavista ja liikearvosta -879 -441
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -879 -441
4. Liiketoiminnan muut kulut
2017 2016
Vuokrat -1 431 -1 380
Käyttöom. luovutustappiot, aineelliset hyödykkeet yhteensä -103 -
Luovutustappiot pysyvistä vastaavista -103 0
Tilintarkastusmenot, varsinainen tilintarkastus -134 -224
Tilintarkastusmenot, muut asiantuntijapalvelut -17 -385
Tilintarkastusmenot -151 -609
Vapaaehtoiset henkilöstökulut -2 026 -2 166
Energia -92 -93
Kunnossapito -35 -39
Mainos-, markkinointi- ja edustuskulut -1 358 -985
Palvelu-, tietohallinto- ja konttorikulut -14 966 -9 523
Muut kulut -2 853 -3 072
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -23 015 -17 867
5. Rahoitustuotot ja –kulut
2017 2016
Rahoitustuotot
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 6 170 16 145
Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä - 8
Tuotot osuuksista 6 170 16 153
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 14 660 14 994
Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 3 3
Korkotuotot muilta 88 20
Korkotuotot pitkäaikaisista pysyvien vastaavien sijoituksista 14 751 15 017
Muut rahoitustuotot muilta 3 613 4 062
Muut rahoitustuotot 3 613 4 062
Rahoitustuotot yhteensä 24 534 35 232
Rahoituskulut
Korkokulut saman konsernin yrityksille - -1
Korkokulut muille -8 285 -8 283
Korkokulut -8 285 -8 284
Realisoitumattomat voitot/tappiot käypään arvoon arvostuksesta 1 021 -1 696
Tytäryhtiöosakkeiden arvonalentuminen -24 950 -
Muut rahoituskulut saman konsernin yrityksille -30 000 -
Muut rahoituskulut muille -10 223 -5 374
Muut rahoituskulut -65 173 -5 374
Rahoituskulut yhteensä -72 437 -15 354
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -47 903 19 878
Tanskan tytäryhtiön osakkeisiin on tehty 25,0 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus vuonna 2017, jotta yhtiön kerrytettävissä olevat rahavirrat vastaavat osakkeiden tasearvoa.
Muut rahoituskulut saman konsernin yrityksille sisältää vuonna 2017 30 miljoonaa euroa velan anteeksiantoa Tanskan tytäryhtiölle sen pääomittamiseksi.
6. Tilinpäätössiirrot
2017 2016
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 116 44
Saadut konserniavustukset - 27 000
Tilinpäätössiirrot yhteensä 116 27 044
7. Välittömät verot
2017 2016
Aikaisempien tilikausien verot - -
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos 3 808 -3 154
Muut välittömät verot -32 -30
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 3 776 -3 184