TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

HKScan julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen relevanttia tietoa sidosryhmille. Julkaistuja vaihtoehtoisia tunnuslukuja käytetään myös yhtiön ohjaamiseen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja siihen liittyvät vaihtoehtoiset tunnusluvut julkaistaan koska ne kuvaavat paremmin liiketoiminnan kehittymistä ja parantaa kausien välistä vertailukelpoisuutta.

Tilikauden tulos
Oman pääoman tuotto (%) x 100
Oma pääoma yhteensä (keskiarvo)
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja (%) x 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste (%) x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Korolliset rahoitusvelat
Velkaantumisaste (%) x 100
Oma pääoma
Korolliset nettorahoitusvelat
Nettovelkaantumisaste (%) x 100
Oma pääoma
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto
Osakekohtainen tulos (EPS)
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakekohtainen oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Tilikauden osingonjako
Osakekohtainen osinko
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekohtainen osinko
Osinko tuloksesta (%) x 100
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen osinko
Efektiivinen osinkotuotto (%) x 100
Tilikauden päätöskurssi
Tilikauden päätöskurssi
Hinta/voittosuhde (P/E)
Osakekohtainen tulos
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi
Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä
Henkilöstön määrä Kalenterikuukausien lopussa laskettujen henkilöstömäärien keskiarvo
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Kertaluonteisia muutoksia, mitkä eivät liity normaaleihin jatkuviin toimintoihin ja merkittävästi vaikuttavat yrityksen talouteen. Esimerkiksi sellaisia kustannuksia ovat: kapasiteetin sopeuttaminen (rakenneuudistukset), irtisanomiset, rakenneuudistuksiin liittyvät juridiset kustannukset tai vastaavat kertaluonteiset kulut, mitkä liittyvät tehokkuus- tai uudelleenorganisointiohjelmiin, merkittävät korvaukset tai sakot, jotka maksetaan juridisen päätöksen tai sopimuksen takia, liiketoimintakauppaan liittyvät transaction palkkiot / kustannukset (konsultointi, neuvonta, juridinen, due diligence, rekisteröinti jne.) sekä liiketoimintojen myynnistä syntyneet voito/tappiot.
Vertailukelpoinen liikevoitto/tappio Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja Voitto ennen veroja – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Nettovelka Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset