Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.
(milj. euroa)
2017 2016
Tilikauden voitto / tappio -42,4 -3,6
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -2,7 -4,1
Rahavirran suojaus 3,1 2,5
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot -3,1 -2,9
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen) -2,7 -4,4
Kauden laaja tulos yhteensä -45,1 -8,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -48,1 -9,8
Määräysvallattomille omistajille 3,0 1,8
Yhteensä -45,1 -8,0
Liitetiedot 1–28 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.