Konsernin rahavirtalaskelma
(milj. euroa)
2017 2016
Tilikauden tulos -42,4 -3,6
Oikaisuerät 72,4 62,0
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 30,0 58,4
Nettokäyttöpääoman muutos 23,9 26,9
Muu muutos 3,9 -5,6
Korkokulut -11,1 -9,8
Muut rahoituskulut -5,1 -4,7
Korkotuotot 1,8 2,0
Muut rahoitustuotot 3,2 4,4
Osinkotuotot 0,6 1,3
Tuloverot -1,5 -2,0
Liiketoiminnan rahavirta (A) 45,7 70,9
Käyttöomaisuuden investoinnit -108,7 -56,6
Käyttöomaisuuden myynnit 2,8 2,4
Myydyt tytäryhtiöosakkeet - 0,1
Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut 1,9 0,2
Investointien rahavirta (B) -104,0 -53,9
Muiden rahastojen lisäys 0,0 0,0
Lainojen nostot 256,8 57,6
Lainojen takaisinmaksut -140,6 -69,1
Rahoitusleasingmaksut -0,7 -0,7
Maksetut osingot -9,0 -8,2
Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa -4,5 -
Rahoituksen rahavirta (C) 101,9 -20,6
Nettorahavirta (A+B+C) 43,6 -3,5
Rahavarat 31.12. 50,9 6,6
Rahavarat 1.1. 6,6 9,5
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus 0,6 0,7
Muutos 43,6 -3,5
Liitetiedot 1–28 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.