Konsernin tase 31.12.
(milj. euroa)
Liitetieto 31.12.2017 31.12.2016
Aineettomat hyödykkeet 10. 64,8 66,0
Liikearvo 11. 72,4 77,0
Aineelliset hyödykkeet 12. 458,2 401,7
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 13. 22,5 22,2
Myynti- ja muut saamiset 14. 2,8 4,7
Myytävissä olevat sijoitukset 14. 12,4 12,8
Laskennallinen verosaaminen 15. 33,2 23,8
Pitkäaikaiset varat 666,3 608,1
Vaihto-omaisuus 16. 111,8 116,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17. 123,5 123,7
Tuloverosaaminen 17. 0,2 0,2
Rahat ja pankkisaamiset 18. 50,9 6,6
Lyhytaikaiset varat 286,4 246,6
Varat 952,7 854,8
Osakepääoma 19. 66,8 66,8
Ylikurssirahasto 19. 72,9 72,9
Omat osakkeet 19. -0,0 -0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 19. 147,0 143,9
Muuntoerot 19. -7,9 -5,3
Kertyneet voittovarat 19. 57,9 116,5
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 336,6 394,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 14,4 14,9
Oma pääoma 351,0 409,7
Laskennallinen verovelka 15. 17,4 17,0
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 22. 245,1 126,9
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 22. 6,7 0,1
Pitkäaikaiset varaukset 21. 7,1 0,1
Eläkevelvoitteet 20. 27,5 22,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 303,8 166,7
Korollinen vieras pääoma 22. 14,1 17,2
Ostovelat ja muut velat 22. 281,0 259,2
Tuloverovelka 22. 0,7 0,3
Varaukset 21. 2,1 1,6
Lyhytaikainen vieras pääoma 297,8 278,4
Oma pääoma ja velat 952,7 854,8
Liitetiedot 1–28 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.