Tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.
(milj. euroa)
Liitetieto 2017 2016
Liikevaihto 1. 1 808,1 1 872,9
Liiketoiminnan muut tuotot 2. 8,5 11,4
Materiaalit ja palvelut 3. -1 271,3 -1 305,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 4. -328,4 -326,6
Poistot 5. -69,5 -55,0
Liiketoiminnan muut kulut 6. -187,7 -187,5
Liikevoitto -40,3 9,7
Rahoitustuotot 7. 2,0 2,3
Rahoituskulut 7. -12,6 -11,1
Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista 1,7 -0,1
Voitto/tappio ennen veroja -49,2 0,9
Tuloverot 8. 6,8 -4,4
Tilikauden voitto/tappio -42,4 -3,6
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -45,5 -5,4
Määräysvallattomille omistajille 3,0 1,8
Yhteensä -42,4 -3,6
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake 9. -0,84 -0,10
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake 9. -0,84 -0,10
Liitetiedot 1–28 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.