10. Aineettomat hyödykkeet
2017 2016
Hankintameno 1.1. 94,0 95,1
Muuntoerot -1,9 -2,5
Lisäykset 1,7 0,9
Vähennykset -0,0 -0,0
Siirrot erien välillä 2,8 0,4
Hankintameno 31.12. 96,5 94,0
Kertyneet poistot 1.1. -28,0 -26,1
Muuntoerot 0,2 0,2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,0
Tilikauden poisto -2,3 -2,1
Arvonalennukset -1,7 -
Kertyneet poistot 31.12. -31,8 -28,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 64,8 66,0
Ruotsin liiketoimintaan kuuluvat tavaramerkit, kirjanpitoarvoltaan 55,4 (57,1) miljoonaa euroa testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Konsernin arvion mukaan niillä on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Nämä ovat hyvin tunnettuja tavaramerkkejä, joilla on pitkä historia ja suuri vaikutus liiketoimintaan sekä kannattavuuteen ja näin kuvitellaan olevan niin myös tulevaisuudessa. Arvonalentumistestaus tehdään segmenttitasolla ja se kattaa kaikki segmentin varat (katso yksityiskohtainen määritelmä liitetiedosta 11). Jäljellä oleva tasearvo muodostuu IT-ohjelmistoista, muista tuotemerkeistä ja liittymismaksuista. 1,7 miljoonan euron arvonalentuminen vuonna 2017 tehtiin Tanskassa, katso yksityiskohtaiset tiedot liitetiedosta 11.