14. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Rahoitusinstrumentit luokittain 2017
Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
kirjattavat
rahoitus-
varat ja
-velat, kau-
pankäyntitar-
koituksessa
pidettävät
Lainat
ja muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitus-
varat
Suojaus-
lasken-
nassa
olevat joh-
dannaiset
Jakso-
tettuun
hankinta-
menoon
arvostetut
rahoitus-
velat
Yhteensä Käypä
arvo
Käyvän
arvon
hierarkia
Taseen varat
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset - 2,8 - - - 2,8 - -
Myytävissä olevat sijoitukset - - 12,4 - - 12,4 - -
Myyntisaamiset ja muut saamiset* - 111,7 - - - 111,7 - -
Johdannaiset 0,1 - - - - 0,1 0,1 2
Rahat ja pankkisaamiset - 50,9 - - - 50,9 - -
Yhteensä 0,1 165,4 12,4 0,0 0,0 177,9 - -
* Myyntisaamisten ja muiden saamisten tasearvo 123,5 miljoonaa euroa sisältää johdannaisia 0,1 miljoonaa euroa sekä rahoitusinstrumentteihin kuulumattomia ennakkomaksuja ja muita eriä 11,7 miljoonaa euroa.
Taseen velat
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma - - - - 245,1 245,1 - -
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma - - - - 0,0 0,0 - -
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma - - - - 14,1 14,1 - -
Johdannaiset* 0,3 - - 9,7 - 10,0 10,0 2
Ostovelat ja muut velat* - - - - 277,4 277,4 - -
Yhteensä 0,3 0,0 0,0 9,7 536,6 546,6 - -
* Ostovelkojen ja muiden velkojen tasearvo 280,9 miljoonaa euroa sisältää johdannaisia 3,3 miljoonaa euroa ja rahoitusinstrumentteihin kuulumattomia ennakkomaksuja 0,3 miljoonaa euroa.
Rahoitusinstrumentit luokittain 2016
Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
kirjattavat
rahoitus-
varat ja
-velat, kau-
pankäyntitar-
koituksessa
pidettävät
Lainat
ja muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitus-
varat
Suojaus-
lasken-
nassa
olevat joh-
dannaiset
Jakso-
tettuun
hankinta-
menoon
arvostetut
rahoitus-
velat
Yhteensä Käypä
arvo
Käyvän
arvon
hierarkia
Taseen varat
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset - 4,7 - - - 4,7 - -
Myytävissä olevat sijoitukset - - 12,8 - - 12,8 - -
Myyntisaamiset ja muut saamiset* - 113,1 - - - 113,1 - -
Johdannaiset 0,1 - - - - 0,1 0,1 2
Rahat ja pankkisaamiset - 6,6 - - - 6,6 - -
Yhteensä 0,1 124,4 12,8 0,0 0,0 137,3 - -
* Myyntisaamisten ja muiden saamisten tasearvo 123,7 miljoonaa euroa sisältää johdannaisia 0,1 miljoonaa euroa sekä rahoitusinstrumentteihin kuulumattomia ennakkomaksuja ja muita eriä 10,5 miljoonaa euroa.
Taseen velat
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma - - - - 126,9 126,9 - -
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma - - - - 0,1 0,1 - -
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma - - - - 17,2 17,2 - -
Johdannaiset* 0,4 - - 13,3 - 13,7 13,7 2
Ostovelat ja muut velat* - - - - 245,3 245,3 - -
Yhteensä 0,4 0,0 0,0 13,3 389,5 403,2 - -
* Ostovelkojen ja muiden velkojen tasearvo 259,2 miljoonaa euroa sisältää johdannaisia 13,7 miljoonaa euroa ja rahoitusinstrumentteihin kuulumattomia ennakkomaksuja 0,2 miljoonaa euroa.
Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä siinä tapauksessa, että toiset sopimuspuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Muiden kuin käypään arvoon kirjattujen rahoitusinstrumenttien käypä arvo on lähellä tasearvoa, minkä vuoksi niitä ei ole esitetty erikseen. 168,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat, joiden tasearvo on 163,7 miljoonaa euroa, markkina-arvo vuoden 2017 lopussa on 171,5 miljoonaa euroa.