17. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
2017 2016
Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä 2,0 2,1
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 0,2 0,2
Muut saamiset osakkuusyrityksiltä 0,0 0,0
Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 2,2 2,3
Myyntisaamiset 98,1 99,6
Lainasaamiset 0,0 0,0
Muut saamiset 9,2 10,9
Lyhytaikaiset saamiset muilta 107,3 110,6
Lyhytaikaiset johdannaissaamiset 0,1 0,1
Korkosaamiset 2,3 0,3
Muut siirtosaamiset 11,7 10,5
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 14,0 10,8
Myynti- ja muut saamiset 123,5 123,7
Verosaamiset (tuloverot) 0,2 0,2
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 123,7 123,9
Myyntisaamisten ikäjakauma ja arvonalentumistappioksi kirjatut erät
2017 Arvon-
alentumis-
tappiot
Netto
2017
2016 Arvon-
alentumis-
tappiot
Netto
2016
Erääntymättömät 90,0 - 90,0 94,1 - 94,1
Erääntyneet:
Alle 30 päivää 9,7 - 9,7 6,9 - 6,9
30–60 päivää 0,4 - 0,4 0,7 - 0,7
61–90 päivää 0,1 - 0,1 0,0 - 0,0
yli 90 päivää* 0,6 -0,7 -0,0 1,0 -1,0 0,0
Yhteensä 100,7 -0,7 100,1 102,7 -1,0 101,7
* Muodostuu mm. eläintilityksistä kuitattavista saatavista.