18. Rahavarat
Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä siinä tapauksessa, että toiset sopimuspuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan.
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:
2017 2016
Rahat ja pankkisaamiset 50,9 6,6
Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset - -
Muut rahoitusarvopaperit - -
Rahavarat yhteensä 50,9 6,6
Rahavaroihin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.