20. Eläkevelvoitteet
2017 2016
Eläkevelka/-saaminen taseessa
Eläkevelvoitteet, etuuspohjaiset 26,4 21,6
Muut pitkäaikaiset eläkevelvoitteet 1,1 1,1
Eläkevelka (+)/-saaminen (-) taseessa 27,5 22,7
Konsernin etuuspohjaiset eläkejärjestelyt muodostuvat emoyhtiön entisen toimitusjohtajan eläkevastuusta, mikä on rahastoimaton sekä Ruotsin eläkeohjelmasta, mikä on rahastoitu. Entiseen toimitusjohtajaan liittyvä yhtiön etuuspohjainen eläkesitoumus 31.12.2017 oli 2,8 miljoonaa euroa. Jäljellä oleva eläkevastuu liittyy Ruotsin eläkeohjelmaan. Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt altistavat konsernin useille eri riskeille, kuten diskonttauskoron muutokset, palkkakehitys, inflaatio ja elinajanodote.
Ruotsin etuuspohjainen eläkejärjestely on ITP2-järjestely, ja se perustuu loppupalkkaan. HKScanilla on Ruotsissa eläkesäätiö toimihenkilöiden eläkevelvoitteiden varmistamiseksi ITP2-järjestelyn mukaisesti. Vain uudet vuonna 1979 tai sitä ennen syntyneet toimihenkilöt voivat valita ITP2-järjestelyn. Eläkesäätiön hallituksessa on sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. Järjestelmän varat on sijoitettu eri rahastoihin säätiön hallituksen määrittelemän jaon mukaisesti. Ruotsalaiset yritykset voivat turvata uudet eläkevelvoitteet taseen varausten tai eläkerahastoavustusten kautta. Eläkevelvoitteeseen liittyen pitää ottaa vakuutus. Ruotsissa eläkejärjestelyihin sovelletaan erityistä eläkeveroa.
Yhteenveto etuuspohjaisista eläkevelvoitteista 2017 2016
Velvoitteen nykyarvo -103,5 -104,5
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 84,6 89,4
Erityinen eläkevero -4,6 -3,7
Rahastoitujen eläkevelvoitteiden netto -23,6 -18,7
Rahastoimattomat eläkevelvoitteet -2,8 -2,8
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet yhteensä -26,4 -21,5
Tuloslaskelman eläkekulu 2017 2016
Kauden työsuoritukseen perustuva meno -1,2 -1,0
Korkokulu -2,6 -3,2
Korkotuotto 2,0 2,8
Erityinen eläkevero -0,4 -0,3
Etuuspohjainen eläkekulu -2,2 -1,7
Maksupohjainen eläkekulu -28,4 -28,6
Kauden eläkekulu yhteensä -30,5 -30,3
Laajan tuloslaskelman eläkekulut 2017 2016
Vakuutusmatemaattiset muutokset -3,2 -2,9
Erityinen eläkevero -0,8 -0,7
Tuloveron vaikutus 0,9 0,8
Laajan tuloslaskelman eläkekulut yhteensä (verojen jälkeen) -3,1 -2,9
Seuraavat tiedot koskevat rahastoitua etuuspohjaista eläkevelvoitetta, joka konsernilla on Ruotsissa.
Velvoitteen nykyarvo 2017 2016
Saldo 1.1. -104,5 -108,7
Kauden työsuoritukseen perustuva meno -1,2 -1,0
Korkokulu -2,6 -3,2
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:
Taloudellisten oletusten muutosten vaikutus -1,3 -1,2
Kokemusperusteiset muutokset -3,0 -0,2
Valuuttakurssierot 3,4 4,1
Maksusuoritukset 5,6 5,7
Velvoitteet yhteensä 31.12. -103,5 -104,5
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 2017 2016
Saldo 1.1. 89,4 97,0
Korkotuotto 2,0 2,8
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät (kokemusperusteiset voitot) 1,0 -1,4
Valuuttakurssierot -2,6 -3,7
Velvoitteen täyttämiset -5,1 -5,1
Varat yhteensä 31.12. 84,6 89,4
Merkittävät vakuutusmatemaattiset oletukset, % 2017 2016
Diskonttauskorko 2,30 2,25
Palkkojen nousu 2,25 2,25
Inflaatio 1,8 1,5
Henkilöstön vaihtuvuus 4 4
Elinajanodote DUS 14 DUS 14
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen luokittelu, % 2017 2016
Korkorahastot 65 69
Oman pääoman ehtoiset intrumentit 35 30
Pääomarahastot - 1
Herkkyysanalyysi 2017, vaikutus velvoitteisiin (+vähennys/-lisäys), Meur Muutos Käytetty arvo Muutos
Diskonttauskorko -0,25% 2,30% 0,25%
-3,7 -103,5 3,5
Palkkojen nousu -0,25% 2,25% 0,25%
0,6 -103,5 -0,6
Inflaatio -0,25% 1,80% 0,25%
3,0 -103,5 -3,2
Elinajanodote -1 vuosi DUS 14 1 vuosi
4,4 -103,5 -4,5
Velvoitteen keskimääräinen kesto on 14 vuotta.