21. Varaukset
1.1.2017 Muuntoerot Varausten
lisäykset
Käytetty
tk:n
aikana (-)
31.12.2017
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 - 7,0 - 7,1
Lyhytaikaiset varaukset 1,6 -0,1 3,7 -3,1 2,1
Yhteensä 1,7 -0,1 10,7 -3,1 9,2
1.1.2016 Muuntoerot Varausten
lisäykset
Käytetty
tk:n
aikana (-)
31.12.2016
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 - - - 0,1
Lyhytaikaiset varaukset 0,4 0,0 1,5 -0,3 1,6
Yhteensä 0,4 0,0 1,5 -0,3 1,7
Euran tuotantolaitokseen liittyen on kirjattu 2,5 miljoonan euron varaus arvioiduista kustannuksista tulevaisuudessa kun vastaisia tuottoja laitoksesta ei enää ole.
Rauman tuotantolaitokseen hankintamenon osana on kirjattu tontin ennallistamisvarausta 5,0 miljoonaa euroa. Summa perustuu arvioon. Varaus sisältyy rakennuksen arvoon ja se poistetaan tontin vuokrasopimuksen aikana.
Oikeudelliset asiat
Jotkin konserniyhtiöistä ovat, ja hyvin todennäköisesti tulevat jatkossakin olemaan, osallisina erilaisissa oikeusprosesseissa ja tutkinnoissa, joita syntyy ajoittain. Näiden seurauksena konsernille voi aiheutua merkittäviä kustannuksia, joita vakuutussuoja ei välttämättä kata ja jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja maineeseen. Vaikka johto ei odotakaan minkään näistä oikeusprosesseista vaikuttavan olennaisen haitallisesti konsernin taloudelliseen asemaan, riita-asioihin liittyy olennaisesti lopputuloksen vaikea ennakoitavuus. Siksi konserni saattaa tulevaisuudessa olla tuomioistuinten päätösten kohteena tai osapuolena vaateita koskevissa sovintoratkaisuissa, joilla voi olla olennaisia haitallisia vaikutuksia konsernin toiminnan tulokselle ja rahavirroille.