22. Vieras pääoma
2017 2016
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Korollinen
Joukkovelkakirjalaina 163,7 99,7
Rahalaitoslainat 62,4 15,7
Eläkelainat 15,7 7,9
Muut velat 3,4 3,7
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 245,1 126,9
Koroton
Muut velat 0,0 0,1
Johdannaiset 6,7 -
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 6,7 0,1
Pitkäaikaiset varaukset 7,1 0,1
Laskennallinen verovelka 17,4 17,0
Eläkevelvoitteet 27,5 22,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 303,8 166,7
LYHYTAIKAINEN KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA
Yritystodistus - 7,0
Eläkelainat 7,1 7,1
Rahalaitoslainat 3,6 -
Muut velat 3,3 3,0
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 14,1 17,2
OSTOVELAT JA MUUT VELAT
Saadut ennakot 0,3 0,2
Ostovelat 188,7 158,7
Siirtovelat
- Lyhytaikaiset korkovelat 1,7 0,9
- Jaksotetut henkilöstökulut 54,6 55,8
- Muut lyhytaikaiset siirtovelat 24,2 22,1
Johdannaiset 3,3 13,7
Muut velat 8,2 7,9
Ostovelat ja muut velat 281,0 259,2
Tuloverovelka 0,7 0,3
Lyhytaikaiset varaukset 2,1 1,6
Lyhytaikainen vieras pääoma 297,8 278,4
Vieras pääoma 601,6 445,1
Konsernin korollisten velkojen määrät ja niiden sopimusten mukaiset uudelleenhinnoittelujaksot ovat seuraavat:
31.12.2017 31.12.2016
Alle 6 kk 37,5 29,2
6–12 kk - 8,8
1–5 vuotta 221,7 106,1
Yli 5 vuotta - -
Yhteensä 259,2 144,1
Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen netottaminen
Netotussopimusten alaisten instrumenttien netotusten taloudelliset vaikutukset:
31.12.2017 Gross amount of recognized financial instruments Related liabilities or assets subject to Master netting agreements Net exposure
Rahoitusvarat
Johdannaiset 0,1 -0,1 0,0
Myyntisaamiset - - -
Rahoitusvelat
Johdannaiset 10,0 -0,1 9,9
Ostovelat - - -
31.01.16 Gross amount of recognized financial instruments Related liabilities or assets subject to Master netting agreements Net exposure
Rahoitusvarat
Johdannaiset 0,1 -0,1 0,0
Myyntisaamiset - - -
Rahoitusvelat
Johdannaiset 13,7 -0,1 13,6
Ostovelat - - -
Kukin konsernin ja vastapuolen välinen sopimus rahoitusvaroista ja -veloista, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen netotusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus, sallii kyseessä olevien rahoitusvarojen ja -velkojen nettoperusteisen suorittamisen, kun molemmat osapuolet valitsevat nettoperustaisen suorittamisen. Tällaisen valinnan puuttuessa rahoitusvarat ja -velat suoritetaan bruttoperusteisesti, kuitenkin niin, että kullakin toimeenpantavissa olevan yleisen netotusjärjestelyn osapuolella on mahdollisuus suorittaa kaikki tällaiset määrät nettoperusteisesti, jos toinen osapuoli laiminlyö sitoumuksiaan. Kunkin sopimuksen ehtojen mukaisesti laiminlyönniksi katsotaan osapuolen maksusuorituksen viivästyminen, osapuolen sopimusperusteisen velvollisuuden (muun kuin maksun) laiminlyönti tai tekemättä jättäminen, jos laiminlyöntiä ei korjata joko 30 tai 60 päivän kuluessa siitä, kun osapuolta on huomautettu laiminlyönnistä, tai konkurssi.