1. Toimintasegmentit
Konsernin operatiivisesta toiminnasta vastaa konsernin toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana. Toimintasegmentit on määritelty niiden raporttien perusteella, joita konsernin johtoryhmä käyttää resurssien jakamiseen ja tuloksellisuuden arviointiin.
Konsernin johtoryhmä seuraa liiketoimintaa maantieteellisesti. Maantieteellisesti katsottuna johto arvioi tulosta Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Baltiassa.
Kaikki maantieteelliset segmentit valmistavat, myyvät ja markkinoivat lihatuotteita ja -valmisteita sekä valmisruokia.
Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät sisällä sisäistä myyntiä ja katetta. Segmentit raportoivat ulkoista myyntiä ja ulkoisen myynnin kustannuksia.
Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, jotka ovat suoraan tai perustellusti kohdistettavissa ao. segmentin liiketoimintaan. Segmentin varoihin on laskettu aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, osuudet osakkuusyhtiöissä, vaihto-omaisuus ja korottomat saamiset. Segmentin velkoihin sisältyvät lyhytaikaiset, korottomat velat. Kohdistamattomat erät sisältävät rahoitus- ja veroeriä sekä koko konsernille yhteisiä eriä.
Vuosi 2017 Ruotsin
toiminnot
Suomen
toiminnot
Tanskan
toiminnot
Baltian
toiminnot
Toiminta-
segmentit
yhteensä
Konserni-
hallinto
Elimi-
noinnit
Kohdista-
mattomat
Konserni
yhteensä
TULOSLASKELMATIEDOT
Liikevaihto 759,4 742,2 147,8 158,7 1 808,1 - - - 1 808,1
Liikevoitto 5,4 -16,5 -13,9 4,4 -20,6 -19,7 - - -40,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 2,4 -0,5 - 1,7 - - - 1,7
Rahoitustuotot ja
-kulut
-10,6 -10,6
Tuloverot 6,8 6,8
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -42,4
TASETIEDOT
Segmentin varat 239,4 404,4 66,7 141,2 851,7 62,4 -32,5 - 881,6
Osuudet osakkuusyrityksissä 3,8 15,5 3,2 - 22,5 - - - 22,5
Kohdistamattomat varat - - - - - - - 48,6 48,6
Varat yhteensä 243,1 420,0 69,9 141,2 874,2 62,4 -32,5 48,6 952,7
Segmentin velat 106,8 154,8 17,6 20,8 300,0 13,5 -7,1 - 306,3
Kohdistamattomat velat - - - - - - - 295,3 295,3
Velat yhteensä 106,8 154,8 17,6 20,8 300,0 13,5 -7,1 295,3 601,6
MUUT TIEDOT
Liikevaihto, tavarat 759,0 740,8 147,8 158,6 1 806,2 - - - 1 806,2
Liikevaihto, palvelut 0,3 1,4 - 0,1 1,8 - - - 1,8
Investoinnit 13,7 96,9 1,3 10,0 122,0 3,5 - - 125,5
Poistot -11,2 -24,8 -8,9 -9,4 -54,3 -0,9 - - -55,2
Arvonalentumiset - -4,2 -10,1 - -14,3 - - - -14,3
Liikearvot  30,4 19,8 0,0 22,2 72,4 - - - 72,4
Rahavirta ilman rahoituskuluja 18,1 -56,0 0,8 4,4 -32,6 -17,0 - - -49,6
Rahavirta ilman rahoituskuluja, täsmäytys konserni yhteensä
Liiketoiminnan rahavirta 45,7
Rahoituserät (-) 10,6
Investointien rahavirta -104,0
Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut (-) -1,9
Rahavirta ilman rahoituskuluja -49,6
Vuosi 2016 Ruotsin
toiminnot
Suomen
toiminnot
Tanskan
toiminnot
Baltian
toiminnot
Toiminta-
segmentit
yhteensä
Konserni-
hallinto
Elimi-
noinnit
Kohdista-
mattomat
Konserni
yhteensä
TULOSLASKELMATIEDOT
Liikevaihto 790,8 774,9 149,5 157,7 1 872,9 - - - 1 872,9
Liikevoitto 9,5 15,3 -6,6 6,2 24,3 -14,7 - - 9,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,5 0,4 - - -0,1 - - - -0,1
Rahoitustuotot ja
-kulut
-8,7 -8,7
Tuloverot -4,4 -4,4
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -3,6
TASETIEDOT
Segmentin varat 240,5 346,0 84,2 137,2 807,9 47,9 -64,7 - 791,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 4,3 14,0 3,7 - 22,0 0,1 - - 22,2
Kohdistamattomat varat - - - - - - - 41,5 41,5
Varat yhteensä 244,8 360,1 87,9 137,2 830,0 48,0 -64,7 41,5 854,8
Segmentin velat 100,0 155,3 17,9 19,7 293,0 10,2 -33,7 - 269,4
Kohdistamattomat velat - - - - - - - 175,7 175,7
Velat yhteensä 100,0 155,3 17,9 19,7 293,0 10,2 -33,7 175,7 445,1
MUUT TIEDOT
Liikevaihto, tavarat 790,2 770,2 149,5 157,5 1 867,4 - - - 1 867,4
Liikevaihto, palvelut 0,7 4,7 - 0,2 5,6 - - - 5,6
Investoinnit 19,8 60,3 3,1 10,8 94,0 3,6 - - 97,6
Poistot -11,3 -24,6 -9,4 -8,9 -54,1 -0,4 - - -54,6
Arvonalentumiset -0,4 - - - -0,4 - - - -0,4
Liikearvot  31,4 19,8 3,6 22,2 77,0 - - - 77,0
Rahavirta ilman rahoituskuluja 8,2 25,9 -0,8 6,7 40,1 -16,4 - - 23,7
Rahavirta ilman rahoituskuluja, täsmäytys konserni yhteensä
Liiketoiminnan rahavirta 70,9
Rahoituserät (-) 6,9
Investointien rahavirta -53,9
Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut (-) -0,2
Rahavirta ilman rahoituskuluja 23,7