4. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
2017 2016
Palkat ja palkkiot -254,8 -254,8
Osakepalkkiojärjestelmän kulut 0,0 -0,0
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -28,4 -28,6
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt -2,2 -1,7
Eläkekulut yhteensä -30,5 -30,3
Muut henkilösivukulut -43,1 -41,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -328,4 -326,6
Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saama kompensaatio:
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet -3,1 -2,7
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet -0,4 -0,4
Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet -0,7 -1,6
Osakeperusteiset maksut 0,0 -0,0
Johdon palkat, palkkiot ja etuudet -4,2 -4,7
Henkilöstömäärä tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöt 1 226 1 269
Työntekijät 6 066 6 050
Yhteensä 7 292 7 319
Hallituksen jäsenet Palkat ja palkkiot Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
Mikko Nikula, puheenjohtaja 0,071 -
Marko Onnela, varapuheenjohtaja 0,030 -
Pirjo Väliaho 0,043 -
Per Olof Nyman, 6.4.2017 alkaen 0,020 -
Riitta Palomäki, 6.4.2017 alkaen 0,030 -
Tuomas Salusjärvi, 6.4.2017 alkaen 0,024 -
Henrik Treschow, 6.4.2017 asti 0,014 -
Teija Andersen, 6.4.2017 asti 0,013 -
Per Nilsson, 6.4.2017 asti 0,006 -
Veikko Kemppi, 6.4.2017 alkaen 0,016 -
Carl-Peter Thorwid, 6.4.2017 alkaen 0,019 -
Yhteensä 0,287 -
Toimitusjohtaja
Jari Latvanen 0,677 0,130
Konsernin johtoryhmän suomalaisilla jäsenillä on maksuperusteinen lisäeläkevakuutus. Lisäeläkevakuutusmaksun suuruus on 20 prosenttia vakuutetun vuosipalkasta. Lisäeläkesopimusten mukainen eläkeikä on 63 vuotta.
Osakepalkkiojärjestelmä
Osakepalkkiojärjestelmä 2013
HKScanin hallitus on 19.12.2012 päättänyt ottaa käyttöön osakepalkkiojärjestelmän osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona HKScanin A-sarjan osakkeita kolmelta ansaintajaksolta, vuosilta 2013, 2014 ja 2015, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää ansaintajakson alkaessa ansaintajaksolle asetettavista kriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista. Lisäksi uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2013–2015. Palkkion saaminen tältä ansaintajaksolta edellyttää, että avainhenkilö ennestään omistaa tai hankkii yhtiön A-sarjan osakkeita hallituksen päättämän määrän.
Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustuu HKScan-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääomaan tuottoon (ROCE).
Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2015 maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Osakepalkkiojärjestelmä 2016
HKScan Oyj:n hallitus hyväksyi 18.12.2015 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille vuodelle 2016. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, vuosi 2016. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu HKScan-konsernin tulokseen ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia (EBITDA) sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS).
Palkkiot ansaintajaksolta maksetaan osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana seuraavasti: 50 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.
Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 37 henkilöä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 366 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta sekä osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.
Osakepalkkiojärjestelmä 2016:een liittyen  ei makseta palkkioita, sillä asetettuja tavoitteita ei saavutettu.
Osakepalkkiojärjestelmä 2017-2019
HKScan Oyj:n hallitus hyväksyi 10.4.2017 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille vuodelle 2017. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, vuosi 2017. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu HKScan-konsernin sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS).
Palkkiot ansaintajaksolta maksetaan osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana seuraavasti: 50 prosenttia vuonna 2018 ja 50 prosenttia vuonna 2019. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.
Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 28 henkilöä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 743 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta sisältäen rahana maksettavan osuuden.
Osakepalkkiojärjestelmän perustiedot ja tapahtumat on koottu seuraaviin taulukoihin.
Osakepohjaiset kannustimet tilikaudella 1.1.–31.12.2017
Järjestelmä Osakepalkkiojärjestelmä 2017 Osakepalkkiojärjestelmä 2016 Osakepalkkiojärjestelmä 2013
Instrumentti Ansaintajakso 2017,
2018 toimitus
Ansaintajakso 2017,
2019 toimitus
Ansaintajakso 2016,
2017 toimitus
Ansaintajakso 2016,
2018 toimitus
Ansaintajakso
2015
Yhteensä /
Keskiarvo
Osakepalkkioita enintään, brutto kpl 371 500 371 500 366 000 366 000 451 000 1 926 000
Myöntämispäivä 8.6.2017 8.6.2017 16.6.2016 16.6.2016 10.2.2015
Oikeuden syntyminen / maksu viimeistään, pvm 30.6.2018 31.3.2019 31.8.2017 31.3.2018 30.4.2018
Maksimi juoksuaika, vuotta 1 1,8 1,2 1,8 3,2 2,2
Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta 0,5 1,3 0,0 0,0 0,3 1,2
Oikeuden syntymisehdot ROCE (70%), EPS (30%), Työssäolovelvoite ROCE (70%), EPS (30%), Työssäolovelvoite EBITDA (70%), EPS (30%), Työssäolovelvoite EBITDA (70%), EPS (30%), Työssäolovelvoite EPS (70%), ROCE-% (30%), Työssäolovelvoite
Henkilöitä tilikauden päättyessä 23 23 0 0 10
Maksutapa Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa
Muutokset tilikauden aikana Ansaintajakso 2017,
2018 toimitus
Ansaintajakso 2017,
2019 toimitus
Ansaintajakso 2016,
2017 toimitus
Ansaintajakso 2016,
2018 toimitus
Ansaintajakso
2015
Yhteensä
1.1.2017
Myönnetyt palkkiot tilikauden alkaessa 0 0 261 000 261 000 53 770 575 770
Muutokset tilikauden aikana
Myönnetyt 331 500 331 500 0 0 0 663 000
Menetetyt 53 000 53 000 0 0 28 979 134 979
Toteutetut 0 0 0 0 0 0
Rauenneet 0 0 261 000 261 000 0 522 000
31.12.2017
Myönnetyt palkkiot tilikauden päättyessä 278 500 278 500 0 0 24 971 581 971
Tilikauden aikana myönnettyjen osakeperusteisten kannustimien hinnoittelu määritettiin seuraavien panosten mukaan, ja niillä oli seuraava vaikutus:
Tilikauden aikana myönnettyjen osakepalkkioden arvostusparametrit
Osakkeen kurssi myöntämishetkellä, euroa 3,21
Osakkeen kurssi tilikauden päättyessä, euroa 3,13
Juoksuaika, vuotta 1,5
Odotetut osingot (mikäli ei hyvitetä), euroa 0,00
Käypä arvo myöntämishetkellä yhteensä, euroa 2 128 230
Käypä arvo raportointihetkellä yhteensä, euroa 0
Osakepohjaisten kannustimien vaikutus tulokseen ja tauloudelliseen asemaan tilikauden aikana
Tilikauden kustannukset, osakepohjaiset maksut, euroa -35 242
Omana pääomana kirjattava, euroa -11 922
Osakepohjaisista maksuista aiheutuva velka tilikauden lopussa, euroa 39 377