8. Tuloverot
Tuloverot 2017 2016
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -1,9 -1,4
Aikaisempien tilikausien verot -0,0 0,1
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos 8,6 -3,1
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 6,8 -4,4
Verokannan täsmäytys, kumulatiivinen
Kirjanpidon voitto/tappio ennen veroja -49,2 0,9
Laskennallinen vero emoyhtiön verokannalla 9,8 -0,2
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikk. verokantojen vaikutukset 0,7 0,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,3 -0,2
Verovapaat tulot 0,0 0,2
Vähennyskelvottomat menot -1,2 -0,0
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö - -
Tilikauden tappioista kirjaamaton vero -3,3 -2,7
Aikaisempien tilikausien vero -0,0 0,1
Aiempia tilikausia koskevat oikaisut -0,0 -2,2
Verokannan muutoksen vaikutus 0,4 -0,0
Verokulu tuloslaskelmassa 6,8 -4,4