Eläinten terveys ja hyvinvointi

Eläinten hyvä kohtelu ja hyvinvointi on meille tärkeää monesta syystä: se vastaa eettisiä periaat­teitamme ja tukee liiketoimintamme kestävää kehitystä. Strateginen tavoitteemme on olla toimialan paras yritys eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Edellytämme, että eläimet kasvavat oikeanlaisessa kasvatusympäristössä ja että niillä on hyvät olosuhteet sekä hyvä hoito. Vastuullisuus eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä aihealueissa kattaa genetiikan, ruokinnan, kasvatusolosuhteet ja eläinten hoidon maatiloilla, eläinkuljetukset sekä teurastamotoiminnot.

 Eläinten terveyttä ja hyvinvointia kehitetään HKScanissa Welfare Quality -periaatteiden (linkki englanniksi) mukaisesti:

  • Ruokinta: Ei nälkää tai janoa
  • Kasvatusympäristö: Oikea lämpötila ja lepopaikka, liikkumisen helppous
  • Terveys: Ei vammoja tai sairauksia, ei toimenpiteistä aiheutuvaa kipua
  • Käyttäytyminen: Sosiaalinen käyttäytyminen ja muut käyttäytymismuodot, hyvä ihmisen ja eläimen välinen suhde

HKScanin eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa ohjaa HKScan-konsernin eläinten hyvinvointipolitiikka. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin perustana ovat EU:n ja paikallisen lainsäädännön noudattaminen sekä lisäksi yhtiön ja alan yhteiset lainsäädäntöä tiukemmat ohjeet ja toimintatavat. Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvästä toiminnasta vastaa HKScanissa eläinten hankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja (EVP Animal Sourcing and Primary Production) sekä teurastamojen osalta konsernin laatujohtaja (VP Quality) yhdessä teurastamojen eläinten hyvinvointivastaavien kanssa.

Eläinten hyvinvoinnin kehittäminen on jatkuvaa toimintaa yhteistyössä yhtiön sopimustuottajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HKScan on jatkanut vuonna 2017 eläinten hyvinvoinnin systemaattista kehittämistä.

HKScanin eläinlajikohtaiset eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät toimintaperiaatteet löytyvät alasivuilta:

Tietoa löytyy myös vastuullisuusfaktapaketeistamme: Siipikarja, Sika ja Nauta.

Eläinten terveys ja lääkkeiden käyttö

Huoli antibioottiresistenssistä ja antibioottien tehon heikentymisestä sairauksien hoitamisessa on kasvanut. Eläinten terveys varmistetaan kullekin eläinlajille soveltuvien elinolosuhteiden, hyvien hygieniakäytäntöjen ja muun managementin (esimerkiksi eläinten siirrot tuotantotilojen sisällä) sekä korkean tautisuojauksen avulla. HKScanin tuotantoketjussa antibiootteja käytetään eläinten lääkitsemiseen jo nyt huomattavasti vähemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin. Mikäli eläimen sairautta on hoidettu antibiooteilla, varoaikojen noudattamisen ansiosta HKScanin lihatuotteissa ei kuluttajalle päätyessään ole jäämiä antibiooteista. 

Tehokkain tapa ehkäistä antibioottiresistenssin syntymistä on käyttää antibiootteja vain todettujen sairauksien hoitoon, niin eläimillä kuin ihmisilläkin. HKScanin omilla tiloilla ja sopimustuotantotiloilla ei käytetä antibiootteja ennaltaehkäisevästi tai edistämään eläinten kasvua. Myös hormonien käyttö kasvunedistämiseen on kielletty. Mahdollinen antibioottien käyttö on tarkasti valvottua: niitä käytetään ainoastaan eläinlääkärin määräyksestä sairaiden eläinten hoitoon. Tavoitteemme on säilyttää antibioottien alhainen käyttötaso ja saavuttaa vielä parempia tuloksia – vaarantamatta eläinten hyvinvointia.

Lue lisää aiheesta vastuullisuusfaktastamme.

Korkea tautisuojaus

Eläintautien tartuntatilannetta ja niiden mahdollisia vaikutuksia tuotantoketjuun seurataan aktiivisesti. Afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estäminen sikatiloille on ollut erittäin tärkeässä roolissa HKScanin tiloilla Baltiassa. Myös Suomessa ja Ruotsissa on varauduttu afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseen niin kansallisesti kuin tilatasollakin. Lintuinfluenssaepidemia vuoden 2017 alussa tiukensi edelleen tilatason toimenpiteitä siipikarjatiloilla erityisesti Tanskassa ja Suomessa.

Eläinten hyvinvointi maatilalta teurastamoon

Eläinkuljettajien koulutus on osa jatkuvaa toimintamme kehittämistä. Kaikilla HKScanin eläinkuljetuksia hoitavilla yhteistyökumppaneilla on eläinkuljetuksiin vaadittava pätevyys, ja kuljetuskalusto on suunniteltu ja hyväksytty eläinten kuljettamiseen. Viranomaiset ja teurastamoiden eläinlääkärit valvovat eläinkuljetuksia säännöllisesti. Kuljetusvaiheessa eläinten oikea ja rauhallinen käsittely on tärkeää eläinten hyvinvoinnin, työntekijöiden työturvallisuuden ja lihan korkean laadun varmistamiseksi.

HKScan on tehnyt vuodesta 2015 lähtien yhteistyötä australialais-ruotsalaisen eläinten käyttäytymisasiantuntijan Sophie Atkinsonin kanssa. Yhteistyön aikana Atkinson on kouluttanut kuljetusyritysten ja teurastamojen henkilökuntaa sekä tuottajia toimimaan eläinten kanssa huomioiden niiden luontaiset käyttäytymismallit. Atkinson on myös tehnyt HKScanin teurastamoihin eläinten hyvinvointiauditointeja, joista saatujen suositusten mukaisesti teurastamojen tiloja on kehitetty muun muassa parantamalla kulkuväyliä helpottamaan eläinten omatoimista liikkumista sekä lukuisilla muilla toimilla. Vuonna 2017 Atkinson arvioi ja antoi eläinten hyvinvointiin liittyviä suosituksia Suomessa Paimion teurastamoon rakennettavan emakkoteuraslinjan osalta. Myös Rauman uuden siipikarjateurastamon suunnitteluvaiheessa hyödynnettiin ulkopuolisen eläinten hyvinvointiasiantuntijan osaamista.

HKScan on asentanut tallentavat valvontakamerat teurastamoihinsa kaikilla kotimarkkinoillaan. Viimeiset kamerat asennettiin Ruotsin yksiköihin vuoden 2017 aikana. Kamerat on sijoitettu teurastamoilla eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille. Kameravalvonnan avulla lisätään tuotantoketjun läpinäkyvyyttä sekä vahvistetaan kuluttajien ja asiakkaiden luottamusta toiminnan vastuullisuuteen.

Auditoinnit ja valvonta osa arkipäivää

Viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden sekä asiakkaiden tekemät auditoinnit ovat osa HKScanin arkipäivää. Valvovat tarkastuseläinlääkärit ovat läsnä kaikissa teurastamoissa päivittäin, ja toimintaa tarkastellaan jatkuvasti sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla.

Esimerkkejä

1. HKScanin yhteistyökumppani Suomessa otti käyttöön uudenaikaisen, erityisesti porsaskuljetuksiin suunnitellun puoliperävaunuyhdistelmän.

2. Myös nautojen ja ternivasikoiden kuljetuksiin otettiin käyttöön uutta kalustoa.

3. HKScan lanseerasi kesällä 2017 ”No antibiotics ever" -sianlihatuotteita Suomesta yhtiön vientimarkkinoille. Eläimet ovat olleet terveitä koko elämänsä ajan eikä niitä ole tarvinnut hoitaa antibiooteilla.

4. Syyskuussa 2017 lanseerattiin Opti-Pekoni-porsasrehut Suomessa. Uuden rehukonseptin tavoitteena on varmistaa porsaiden hyvinvointi sekä kehittää edelleen tuottavuutta.

5. HKScan otti vuonna 2017 Suomessa käyttöön koko maailmassa ensimmäisten joukossa kananpoikien kasvatustavan, jossa untuvikot kuoriutuvat kanalassa erillisten hautomoiden sijaan. Uuden menetelmän ansiosta broilerit eivät kuoriutumisensa jälkeen muuta, mikä parantaa eläinten hyvinvointia entisestään.