GRI-indeksi

GRI Standardit

Sijainti Kommentteja
GRI 102: Yleinen sisältö
Organisaatio
102-1 Raportoivan organisaation nimi HKScan lyhyesti
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut HKScan lyhyesti
Markkina-alueet
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Markkina-alueet
102-4 Toimintamaat Markkina-alueet
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Osakkeet ja osakkeenomistajat
102-6 Markkina-alueet, toimialat HKScan lyhyesti
Markkina-alueet
102-7 Raportoivan organisaation koko Henkilöstö
Markkina-alueet
Avainluvut
HKScan lyhyesti
Osakkeet ja osakkeenomistajat
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Henkilöstö
102-9 Toimitusketju Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Vastuulliset ja eettiset hankinnat
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Hallituksen toimintakertomus
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Vastuullisuus/Ympäristö
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullisuus/Sidosryhmäyhteistyö
Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Vastuulliset ja eettiset hankinnat
Vastuullisuus/Ympäristö
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmäyhteistyö
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
Liiketoiminnan eettisyys
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Arvot ja toimintaperiaatteet
Strategia
Henkilöstö
Hallinto
102-18 Hallintorakenne Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
Vastuullisuus/Vastuullisuuden organisointi
Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Vastuullisuus/Vastuullisuus HKScanissa/Sidosryhmäyhteistyö
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Henkilöstö
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Vastuullisuus/Vastuullisuus HKScanissa/Sidosryhmäyhteistyö
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Vastuullisuus/Vastuullisuus HKScanissa/Sidosryhmäyhteistyö
Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Henkilöstö
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
Raportointikäytäntö
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, Lähipiiriliiketoimet
102-46 Raportin sisällön määrittely Vastuullisuus/Vastuullisuus HKScanissa/Olennaisuusanalyysi
102-47 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat Vastuullisuus/Vastuullisuus HKScanissa/Olennaisuusanalyysi
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vastuullisuus/Raportointiperiaatteet Ei muutoksia - Ensimmäinen GRI-raportti
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa Vastuullisuus/Raportointiperiaatteet Ei muutoksia - Ensimmäinen GRI-raportti
102-50 Raportointijakso Vastuullisuus/Raportointiperiaatteet
102-51 Edellisen raportin päiväys Vastuullisuus/Raportointiperiaatteet
102-52 Raportin julkaisutiheys Vastuullisuus/Raportointiperiaatteet
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Vastuullisuus/Raportointiperiaatteet
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Vastuullisuus/Raportointiperiaatteet Tämä raportti on GRI Standardien Core-tason mukainen
102-55 GRI-sisällysluettelo Vastuullisuus/Raportointiperiaatteet/GRI-indeksi
102-56 Raportoinnin varmennus Vastuullisuus/Raportointiperiaatteet/GRI-indeksi Ei ulkopuolista varmennusta
GRI 103: Johtamismalli
103-1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat Vastuullisuus/Taloudellinen vastuu
Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu
Vastuullisuus/Eläinten terveys ja hyvinvointi
Vastuullisuus/Ympäristö
103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Vastuullisuus/Taloudellinen vastuu
Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu
Vastuullisuus/Eläinten terveys ja hyvinvointi
Vastuullisuus/Ympäristö
103-3 Johtamistavan arviointi Vastuullisuus/Taloudellinen vastuu
Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu
Vastuullisuus/Eläinten terveys ja hyvinvointi
Vastuullisuus/Ympäristö
Taloudelliset standardit
GRI 201: Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen Tilinpäätös, tuloslaskelma ja sen liitteet Maksut valtioille per maa ei ole listattu tilinpäätöksessä.
Ei olennaisia yhteisöinvestointeja: Vapaaehtoiset lahjoitukset sekä investoinnit laajemmalle yhteiskuntaan, jossa saajat ovat yhtiön ulkopuolisia eikä yhtiön liiketoimintaan liittyviä, ei raportoitu.
Segmenttiraportoinnin liikevaihto ja liikevoitto:
Kriteerit perustuvat segmenttiraportointiin (johdon raportoinnin tarkkuustaso)
201-3 Eläketurvan kattavuus Tilinpäätöksen eläkeliitetieto Prosenttiosuus palkasta työntekijän ja työnantajan osalta: Ei esitetty mutta työnantajan osuus on nähtävissä tuloslaskelmasta ja sen liitteistä.
201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Tilinpäätöksen liitetieto 2: avustukset
Vuosikertomuksen tiedot osakkeenomistajista: julkisyhteistöt esitetty osakkeenomistajien sektorijakaumassa
Osittain raportoitu
GRI 204: Ostokäytännöt
204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Vastuulliset ja eettiset hankinnat
G4 Food Processing Sector Disclosure 1 Prosenttiosuus hankintavolyymista, joka on yrityksen hankintakäytäntöjen mukainen. Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Vastuulliset ja eettiset hankinnat Raportoitu kuten on oleellista HKScanin toiminnassa:
- Elävien eläinten hankinta: % hankinnasta vastaa hankintakäytäntöjä
- Prosenttiosuus hankinnoista, jotka ovat sitoutunut HKScanin toimittajien eettisten periaatteiden noudattamiseen (HKScan's Supplier Guidelines)
G4 Food Processing Sector Disclosure 2 Prosenttiosuus hankintavolyymistä, joka on todennetty uskottavien, kansainvälisesti tunnustettujen vastuullisuusstandardien mukaisesti, jaoteltuna standardeittain. Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Vastuulliset ja eettiset hankinnat Raportoitu kuten on oleellista HKScanin toiminnassa - hankintaperiaatteet:
- Vastuullisesti tuotettu soija arvoketjussa (eläinten rehu, elintarvikkeiden ainesosa)
- Vastuullisesti tuotettu palmuöljy
GRI 205: Korruptionvastaisuus Vastuullisuus/Vastuullisuus HKScanissa/Arvot ja toimintaperiaatteet
205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Vastuullisuus/Vastuullisuus HKScanissa/Arvot ja toimintaperiaatteet
205-3 Vahvistetut korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Vastuullisuus/Vastuullisuus HKScanissa/Arvot ja toimintaperiaatteet
GRI 206: Kilpailun rajoittaminen Vastuullisuus/Vastuullisuus HKScanissa/Arvot ja toimintaperiaatteet
Ympäristöstandardit
GRI 301: Materiaalit
301-1 Käytetyt materiaalit painon tai määrän mukaan Vastuullisuus/Ympäristö/Materiaalitehokkuus ja jätteet/Pakkausmateriaalit
301-2 Kierrätetyn materiaalin osuus Vastuullisuus/Ympäristö/Materiaalitehokkuus ja jätteet/Pakkausmateriaalit
GRI 302: Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Vastuullisuus/Ympäristö/Kasvihuonekaasupäätöt Käytetty laskentayksikkö MWh
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Vastuullisuus/Ympäristö/Energiatehokkuus
GRI 303: Vesi
303-1 Vedenkulutus Vastuullisuus/Ympäristö/Vesi ja jätevesi Raportoitu vesi kunnallisesta vedenjakelujärjestelmästä, muita veden lähteitä ei ole
GRI 304: Luonnon monimuotoisuus -yleinen lähestymistapa Vastuullisuus/Ympäristö/Ympäristötyö tiloilla
GRI 305: Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Vastuullisuus/Ympäristö/Kasvihuonekaasupäästöt
305-2 Epäsuoran energian kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Vastuullisuus/Ympäristö/Kasvihuonekaasupäästöt
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Vastuullisuus/Ympäristö/Kasvihuonekaasupäästöt ja energiatehokkuus
GRI 306: Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteet jätelajeittain ja käsittelytavan mukaan jaoteltuna Vastuullisuus/Ympäristö/Materiaalitehokkuus ja jätteet
GRI 307: Ympäristölakien ja -sääntöjen noudattaminen
307-1 Ympäristölakien ja -sääntöjen rikkominen Vastuullisuus/Ympäristö
Sosiaaliset standardit
GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus
403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Henkilöstö
GRI 405-412: Ihmisoikeudet, periaatteet Vastuullisuus/Vastuullisuus HKScanissa/Arvot ja toimintaperiaatteet
GRI 413: Paikallisyhteisöt Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Tuottajayhteisö Raportoitu kuten on oleellista HKScanin toiminnassa: Tuottajayhteisö ja vaikutukset paikallisyhteisöihin tuottajien kautta
GRI 414: Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi
414-2 Negatiiviset sosiaaliseen vastuuseen liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Vastuulliset ja eettiset hankinnat Riskimaista tehtyjen hankintojen volyymi pieni, negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi luotu toimintaprosessi
GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
416-1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Vastuulliset tuotteet
G4 Food Processing Sector Disclosure 6 Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Vastuulliset tuotteet Raportoitu: prosenttiosuus kokonaistuotekehityksestä
416-2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Vastuulliset tuotteet Raportoitu tuotteiden takaisinvedot
G4 Food Processing Sector Disclosure 5 Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Vastuulliset tuotteet Raportoitu: FSSC 22 000, IFS, BRC, ISO 22 000
HKScan: Eläinten terveys ja hyvinvointi
G4 Food Processing Sector Disclosure 9 Kasvatettujen tai prosessoitujen eläinten prosenttiosuus ja kokonaismäärä lajeittain ja rotutyypeittäin Vastuullisuus/Eläinten terveys ja hyvinvointi/Eläinten tuotantotapa kuvaukset eläinlajeittain
G4 Food Processing Sector Disclosure 10 Politiikat ja toimintatavat, eläinlajeittain ja roduittain, eläimiin kohdistuvien toimenpiteiden osalta ja anestesian käyttö Vastuullisuus/Eläinten terveys ja hyvinvointi/Eläinten tuotantotapa kuvaukset eläinlajeittain
G4 Food Processing Sector Disclosure 11 Kasvatettujen tai prosessoitujen eläinten prosenttiosuus ja kokonaismäärä lajeittain ja rotutyypeittäin kasvatuskäytäntöjen mukaisesti Vastuullisuus/Eläinten terveys ja hyvinvointi/Eläinten tuotantotapa kuvaukset eläinlajeittain
G4 Food Processing Sector Disclosure 12 Politiikat ja toimintatavat, eläinlajeittain ja roduittain kohdistuen antibioottien, tulehduskipulääkkeiden, hormonien ja/tai kasvunedistäjien käytöön Vastuullisuus/Eläinten terveys ja hyvinvointi/Eläinten tuotantotapa kuvaukset eläinlajeittain
G4 Food Processing Sector Disclosure 13 Merkittävien lakien ja vaatimusten noudattamatta jättämisestä aiheutuneiden tapahtumien määrät ja kuljetus-, käsittely- ja teurastuskäytäntöihin liittyvien vapaaehtoisiin standardien noudattaminen Vastuullisuus/Eläinten terveys ja hyvinvointi/Eläinten tuotantotapa kuvaukset eläinlajeittain