Henkilöstö

HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan. Vuonna 2017 yhtiö työllisti lähes 7 300 ( 7 292) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa työskenteli 84,8 prosenttia. Henkilöstöstä työskentelee Suomessa 2 964, Ruotsissa 2 139, Tanskassa 663 ja Baltiassa
1 527. Tämän lisäksi HKScanilla on tuotantoa Puolassa ja myyntikonttoreita muun muassa Hongkongissa. HKScan tarjoaa myös huomattavan määrän sesonkityömahdollisuuksia.  Esimerkiksi vuonna 2017 HKScanilla työskenteli yli 1 300 kesätyöntekijää, joista 750 Suomessa ja 580 Ruotsissa. HKScanin työyhteisöt ovat monimuotoisia, ja niiden toimintaa määrittävät konsernin arvojen ohella tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus.

Henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen perustana toimivat HKScanin sisäiset politiikat ja periaatteet, jotka liittyvät muun muassa rekrytointiin, suorituksen johtamiseen, palkitsemiseen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen. Henkilöstöjohtamisesta vastaa henkilöstöjohtaja (EVP HR), ja työturvallisuus kuuluu tuotannosta vastaavan johtajan (EVP Operations) vastuualueeseen.

Konsernin yhteiset arvot ohjaavat päivittäistä tekemistä ja tiimien toimintaa. Tavoitteena on luoda hyvinvoiva työyhteisö, jossa toiminta perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja kannustamiseen. Johtamistaitojen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen avulla HKScan luo edellytykset laadukkaalle tekemiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle. 

Hyvinvointi ja työturvallisuus

HKScanin työterveyden ja -turvallisuuden johtaminen perustuu konserninlaajuisille standardeille. Standardeissa on määritetty käytännöt tärkeille turvallisuuden osa-alueille, kuten tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden raportointiin ja tutkintaan, turvallisuushavaintojen tekemiseen sekä sitoutumiseen erityisen vaarallisia työtehtäviä käsitteleviin yleisiin standardeihin ja käytäntöihin. HKScanin kahdella Viron tuotantolaitoksella on työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen OHSAS 180001 -sertifiointi.

Vuonna 2017 poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus oli 44,3 (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden). Tapaturmataajuus nousi hieman suhteessa edellisvuoteen (40,6). Poissaolojen osuus työajasta vuonna 2017 pysyi lähes samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, ja oli 6,2 prosenttia (6,3).

Esimerkkejä

1. HKScan käynnisti Ruotsissa Kristianstadin tuotantolaitoksella yhdessä yksikön työterveyspalveluista vastaavan yhtiön kanssa pilottihankkeen, jonka tavoitteena oli vähentää ensimmäisiä sairauspoissaolopäiviä. Alustavat tulokset ovat lupaavia ja niiden perusteeella sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Työtä jatketaan vuoden 2018 puolella.

2. Tanskan yksiköissä jatkettiin työturvallisuuskampanjan toteuttamista. Kampanjassa kiinnitettiin huomiota kaatumisriskeihin, trukkien käyttöön liittyviin riskeihin ja henkilöstön suojavarusteiden käyttöön. Tanskan työturvallisuusluvut paranivat 28 prosentilla vuoteen 2016 verrattuna. Kampanjaa jatketaan vuoden 2018 ajan.  

3. Tanskassa HKScan toteutti laajan kampanjan, jonka teema oli ”Yhdessä luomme hyvän tuöpaikan”. Kampanjan tavoitteena oli parantaa työhyvinvointia. Työtä edistettiin ensisijaisesti työpajoissa, joissa keskityttiin tunnistamaan ja ehkäisemään epäasiallista käytöstä, kuten kiusaamista, seksuaalista häirintää ja kulttuurillista väärinymmärryksistä johtuvia ristiriitatilanteita.

4. HKScan toteutti Suomessa Forssan yksikössä työn kuormittavuutta mittaava tutkimuksen yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Tavoittena oli tuottaa luotettavaa tietoa työn kokonaiskuormituksesta. Hankkeessa keskityttiin merkittävimpien kuormitustekijöiden ja kuormittumiseen vaikuttavien ympäristötekijöiden tunnistamiseen ja työntekijöiden kuormittumiseen työvuoron aikana. Tutkimuksessa mitattiin muun muassa työntekijöiden lihaksiston ja hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumista lukuisin eri menetelmin. Arvokasta tietoa hyödynnnetään työkyky- ja hyvinvointisuunnittelussa. Hanketta jatketaan vuoden 2018 aikana.

Henkilöstön sitoutumisen mittaaminen 

HKScanilla on tehty konserninlaajuiset henkilöstön sitoutumista, johtamista ja suoriutumisen kulttuuria mittaavat tutkimukset vuosina 2014 ja 2016. Tutkimustulosten perusteella tehtiin laajat kehittämistoimenpiteet, ja erityisesti arviot esimiestyöstä paranivat suhteessa vuoden 2014 tuloksiin. Vuoden 2016 People Power Indeksiksi muodostui A+/Tyydyttävä +.

Henkilöstön ja johtamisen kehittäminen

HKScanin toimintamalli uudistui kesäkuussa ja uudistettu strategia julkaistiin elokuussa 2017. Syksyllä yhtiössä toteutettiin laaja osaamisen kartoitus, jonka avulla haluttiin varmistaa, että yhtiössä on tarvittava osaaminen uudistuneen strategian ja toimintamallin toteuttamiseksi. Kartoituksen perusteella yhtiö määritteli vuodelle 2018 toimenpiteet, joilla vahvistetaan henkilöstön ja johtamisen kehittämistä. HKScan painottaa myös työntekijöidensä omaa vastuuta oppimisesta ja ammatillisesta kehittymisestä.

Vuonna 2017 yhtiössä toteutettiin myös laaja arvoihin ja johtamiseen liittyvä online-kysely, jonka tavoitteena oli syventää ymmärrystä ja määrittää vaatimukset niin arvojen mukaiselle johtamiselle kuin strategian toteuttamista tukevalle johtamiselle. Vastausprosentti kyselyyn oli 90 prosenttia. Tulosten perusteella määriteltiin arvojen tarkennetut kuvaukset. Samalla luotiin määritelmät arvojen mukaiselle johtamiskäyttäytymiselle, jota voidaan myös mitata ja kehittää. Johtamiskäyttäytymistä arvioidaan ja mitataan osana suorituksen johtamista, rekrytointia sekä ura- ja tehtäväkiertoa. Määritelmät ohjaavat myös johtamisen kehittämistä ja siihen liittyviä prosesseja.

Keskeinen osa HKScanin johtamisjärjestelmää ovat kahdesti vuodessa käytävät tavoite- ja kehityskeskustelut esimiesten ja alaisten välillä. Keskusteluissa käydään jokaisen kanssa läpi HKScanin strategia, tavoitteet ja arvot. Näiden pohjalta asetetaan yhtiön tavoitteita tukevat henkilökohtaiset tavoitteet ja tehdään suunnitelma henkilön ammatillisen kehittymisen tukemiseksi. Arvio edellisen vuoden suoriutumisesta auttaa vahvuuksien ja kehitysalueiden tunnistamisessa.

HKScanin henkilöstöraportointia kehitettiin vuonna 2017 ottamalla käyttöön uusi henkilötietojärjestelmä, joka tukee paremmin muun muassa esimiehiä heidän päivittäisessä työssään. Tavoitteena on kehittää järjestelmää edelleen vuonna 2018.

Esimerkki

Syksyllä 2017 ennen HKScanin uuden tuotantolaitoksen käyttöönottoa Raumalla, HKScanilla järjestettiin mittavat koko yksikön henkilökunnan kattavat koulutukset. Henkilöstö osallistui vaihtoehtoisesti joko vuoteen 2018 jatkuvaan laajaan, tutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen tai lyhyempään täydennyskoulutukseen. Jokaiselle oppisopimuskoulutukseen osallistuvalle työntekijälle laadittiin henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää lähiopetuspäiviä ja käytännön harjoittelua.  Kyseinen ammatillisen koulutuksen hanke oli merkittävä myös kansallisessa mittakaavassa. Yhteistyökumppanina toimi Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja sen oppilaitokset, Forssan ammatti-instituutti ja Faktia Oy.

palkka ja Palkitseminen

HKScanin tavoitteena on luoda kilpailukykyiset, motivoivat, reilut ja läpinäkyvät palkitsemisjärjestelmät, joiden mukaisesti voidaan palkita tavoitteiden saavuttamisesta tai niiden ylittämisestä. Palkkauksen tasoa arvioidaan säännöllisesti ja sen kilpailukykyä verrataan muihin yhtiöihin. Palkitsemisen tasoon vaikuttaa aina myös henkilökohtainen suoriutuminen sekä HKScanin tuloksen kehittyminen. HKScan ottaa toiminnassaan laajasti huomioon myös sen, että työntekijöiden motivointiin eivät vaikuta pelkästään palkitseminen ja aineelliset edut.

Koko HKScanin laajuinen toimihenkilötehtävien vaativuusluokituksen malli ja rakenne päivitettiin vuonna 2017 vastaamaan uutta organisaatiomallia. Laajan palkkausrakenne- ja markkinakohtaisen kilpailukykyanalyysin perusteella yhtiössä kehitettiin uusi palkitsemisen malli tukemaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja yrityskulttuurin kehittymistä. Uusi malli otetaan käyttöön vuonna 2018.

Virossa HKScanin Rakvere Lihakombinaatin 64 teurastamotyöntekijästä 27 osallistui yhden päivän mittaiseen laittomaan lakkoon lokakuussa 2017. Taustalla on työntekijöiden tyytymättömyys palkkoihin ja työmäärään.

Poikkeama

Ruotsissa HKScan tuomittiin yhteisösakkoon puutteellisesta turvavarustuksesta. Tapauksessa leikkaamon työntekijä ei käyttänyt työtehtävään vaadittavaa rautapaitaa.

alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg
alt-svg