Vastuulliset ja eettiset hankinnat 

HKScanin toimii avoimesti ja ylläpitää vastuullisuuden periaatteita toimitusketjunsa jokaisessa vaiheessa. Hyvin johdettu toimitusketju varmistaa sujuvan ja virtaviivaisen yhteistyön eri toimijoiden välillä, aina raaka-aineiden ja palveluiden hankinnasta kuluttajien ostoskärryyn saakka. Läpinäkyvä, tehokas ja vastuullinen hankinta on yksi HKScanin sosiaalisen vastuun kulmakivistä ja pitkäjänteisen työn tulos. Tuotteidemme liharaaka-aine on aina jäljitettävissä.

HKScanissa hankintatoimintaa ohjaa yhtiön sisäinen hankintapolitiikka ja toiminnasta vastaa konsernin hankintajohtaja (Head of Sourcing). Yhtiössä on käytössä eettinen toimintaohjeisto, Supplier Guidelines, jonka periaatteet tavaran- ja palveluiden toimittajat allekirjoittavat ja sen myötä sitoutuvat noudattamaan niitä. Myös ISO 9001 ja 14001 auditointien tulokset ohjaavat omalta osaltaan hankintojen johtamista.

HKScanin eläinhankintaa ohjaa eläinhankintapolitiikka, joka pitää sisällään muun muassa ohjeet liiketoimintatavoista HKScanin eläintuottajien kanssa. Politiikassa määritetään myös sisäiset eläinhankintaan liittyvät vastuualueet. Vastuuhenkilönä on eläinten hankinnasta ja tuottajapalveluista vastaava johtaja (EVP Animal Sourcing & Primary Production). 

Hankintojen johtamisen onnistumista ja hankintojen vastuullisuutta seurataan sisäisesti. Toimittajia arvioidaan myös auditoinneilla. Yhteistyötä kehitetään HKScanin ja toimittajien välisissä tapaamisissa, joissa arvioidaan yhteisen liiketoiminnan vastuullisuutta, kuten esimerkiksi toiminnan ympäristövaikutuksia ja laaditaan yhdessä toimenpidesuunnitelmia vastuullisuuden kehittämiseksi. HKScanin hankintatiimi tekee tiivistä yhteistyötä konsernin laatu- ja vastuullisuustiimien kanssa.

Paikallinen lihan tuotanto

HKScan käyttää tuotannossaan pääosin paikallista alkuperää olevaa lihaa, jota hankitaan pitkäaikaisilta sopimustuottajilta tai HKScanin omilta maatiloilta. Kaikki HK®-, Kariniemen®- ja Scan®-tuotemerkeillä myytävät tuotteet valmistetaan aina kotimaisesta lihasta ja eläimet on teurastettu HKScanin teurastamoissa. Yhteistyö tuottajien kanssa on tiivistä: HKScan tarjoaa sopimustuottajilleen muun muassa neuvontapalveluja, jotka liittyvät eläinten ruokintaan ja hyvinvointiin, tuotantotilojen suunnitteluun ja liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseen.

HKScanin elävien eläinten hankinnoista lähes 100-prosenttisesti on hankittu paikallisilta markkinoilta ja 100 prosenttia hankinnoista on HKScanin eläinten hankintaperiaatteiden mukaisia. Lihan alkuperä ja olosuhteet, joissa eläimet ovat kasvaneet, tunnetaan.

Eläinhankinnan onnistumista ja tuottavuutta seurataan sisäisillä mittareilla paikallisen eläintuotannon jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Myös strategisten tavoitteiden toteutumista ja niihin liittyviä mittareita seurataan.

Esimerkki

HKScan sai vientimarkkinat auki Aasiaan - Rypsiporsas® lanseerattiin tammikuussa onnistuneesti vähittäiskauppoihin Hongkongissa.

Toimitusketjun vastuullisuuden arviointi

Elintarviketeollisuudessa käytetään suuria määriä lihaa ja muita raaka-aineita, energiaa, vettä, pakkausmateriaaleja ja erilaisia palveluja. Hankintatoiminnolla on merkittävä vaikutus konsernin vastuullisuuteen, kustannuksiin ja tehokkuuteen. 

HKScan ostaa myös muut käyttämänsä raaka-aineet, tuotteet sekä palvelut pääsääntöisesti paikallisilta kotimarkkinoiltaan. Näistä hankinnoista noin 70 prosenttia on paikallisia suhteessa konsernin kokonaishankintoihin.

Tavarantoimittajat arvioidaan tuoteturvallisuuteen, laatuun, ympäristöön, toimintatapoihin ja kuhunkin hankintaprosessiin liittyvien kriteereiden mukaisesti. Saadakseen riittävästi tietoa hankkimistaan raaka-aineista, tuotteista ja palveluista HKScanilla on käytössään toimittaja-arviointiprosessi. HKScan on kategorisoinut toimittajat hankittavan tuotteen tai palvelun osalta, ja laadun varmistamiseksi sopimuksen syntymisen edellytyksenä ovat soveltuvat sertifikaatit. Toimittajien sertifikaatit tarkastetaan vuosittain. Lisäksi kaikki sopimustoimittajat, jotka HKScan on luokitellut riskikategoriaan hankittavan raaka-aineen tai materiaalin osalta, on auditoitu.

Toimittaja-arviointiprosessiin kuuluu myös eettisiä riskejä sisältävien toimittajien arviointi. HKScan käyttää the Business Social Compliance Initiativen (BSCI) riskimaaluokittelua, jonka mukaan riskimaista tulevat tuotteet arvioidaan erityisen prosessin mukaisesti. Tavoitteena on välttää eettiset ja ihmisoikeuksiin liittyvät riskit HKScanin toimitusketjussa. 

HKScan on asettanut tavoitteekseen, että vuoteen 2020 mennessä Supplier Guidelines -eettinen toimintaohjeisto on kaikkien toimittajasopimuksien liitteenä sataprosenttisesti. Vuonna 2017 HKScanin palveluiden, tavaroiden ja raaka-aineiden vuotuisista hankintakustannuksista 65 prosenttia kohdistui toimittajiin, jotka olivat sitoutuneet noudattamaan HKScanin eettisiä toimintaohjeita ja ostokäytäntöjä. Prosenttiosuus nousee sopimusten päivittämisen myötä.

HKScan käyttää kotimarkkinoidensa ulkopuolelta ostettua lihaa täydentämään tarjoomaansa niissä tuoteryhmissä, joissa paikallisesti tuotettua lihaa ei ole saatavilla riittävästi. Tuontilihan osuus on noin prosentti koko konsernin tarpeesta. Myös tuontilihan alkuperää ja laatua seurataan tarkasti, ja kaikki tuontilihateurastamot auditoidaan laatuvaatimusten varmistamiseksi.

Soijan ja palmuöljyn vastuullinen hankinta

Soija ja palmuöljy ovat raaka-aineita, joiden tuotanto voi aiheuttaa merkittäviä paikallisia ympäristö ja sosiaalisia vaikutuksia. Yhtenä Pohjois-Euroopan suurimmista lihantuottajista HKScan on sitoutunut vastuullisesti tuotettuihin raaka-aineisiin. Varmistuaksemme soijan ja palmuöljyn vastuullisuudesta olemme jäsenenä Round Table on Responsible Soy (RTRS)- sekä Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) -järjestöissä.

Soijaa käytetään eläinten rehussa sen hyvän proteiinikoostumuksen vuoksi. HKScanin kotimarkkinoilla soijan osuus eläinrehussa vaihtelee 0—20 prosentin välillä ja riippuu eläimen ravitsemuksellisista tarpeista. Suurin osa eläinten rehusta kasvatetaan paikallisesti ja lisäksi monilla tiloilla hyödynnetään elintarviketeollisuuden sivuvirtoja rehun osana.

HKScan ilmoitti jo vuonna 2014, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki yrityksen liha-arvoketjussaan käyttämä soija on vastuullisesti tuotettua sertifioitua soijaa. HKScanin Ruotsin toiminnoissa vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön siirryttiin vuonna 2015 ja Suomessa 2017. Tanskassa vastuullisesti tuotetun soijan osuus käytetystä soijasta vuonna 2017 oli 25 prosenttia. Viro saavuttaa tavoitteen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Soijan käyttöä broilerin rehussa on voitu pienentää korvaamalla sitä pohjoisissa olosuhteissa kasvavilla korkeaproteiinisella rehukasveilla. Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen, kuten etanoli- ja tärkkelysteollisuuden sivutuotteiden (OVR, rankit), käyttö sikojen rehussa lisääntyy kuten myös paikallisten proteiinilähteiden kuten palkokasvien ja rypsin käyttö. HKScan tekee jatkuvaa yhteistyötä rehuyhteistyökumppaneidensa kanssa ja edistää uusien kotimaisten proteiinilähteiden käyttöä rehussa.

Vuonna 2017 HKScanin epäsuora soijajalanjälki (eläinrehu) oli 149 tuhatta tonnia ja suora soijajalanjälki (tuotteet) 0,6 tuhatta tonnia. Lue lisää soijasta ja HKScanin tavoitteesta vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön vastullisuusfaktastamme

HKScan käyttää tuotannossaan vain vähäisiä määriä palmuöljyä. Yhtiölle on kuitenkin tärkeää varmistaa, että myös vähäiset määrät ovat vastuullisesti tuotettuja. HKScan on Roundtable Sustainable Palm Oil –järjestön liitännäisjäsen. Vuoden 2016 aikana yhtiö selvitti yhdessä alihankkijoidensa kanssa HKScanin tuotteissa käytetyn palmuöljyn määrät ja sertifiointitason. Tavoitteena on, että käytössä olisi ainoastaan RSPO sertifioitua palmuöljyä, tai että palmuöljy korvattaisiin mahdollisuuksien mukaan muilla öljyillä kuten rypsiöljyllä. Selvitystyötä jatkettiin vuoden 2017 aikana.

alt-svg