Taloudellinen vastuu

HKScanille taloudellinen vastuu tarkoittaa liiketoiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vakaa taloudellinen perusta on tärkeä myös muille vastuullisuuden osa-alueillemme, joita ovat sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden kehittää arvoketjua pitkällä aikavälillä. Toimintamme luo myös laajaa taloudellista arvoa eri sidosryhmille suoraan ja epäsuorasti.

HKScan noudattaa toiminnassaan ja liiketoimissaan EU:n lainsäädäntöä ja paikallisia lakeja. Konsernin taloudellista vastuuta ohjaavat seuraavat sisäiset toimintapolitiikat: rahoituspolitiikka, hallintopolitiikka, talouspolitiikka ja riskienhallintaa kuvaava politiikka. Konsernin toimitusjohtajan ja hallituksen vastuut jakautuvat lainsäädännön mukaisesti. Konsernin johtoryhmä on vastuussa taloudellisesta tuloksesta ja siihen liittyvästä työstä.

sidosryhmille luotu taloudellinen arvo vuonna 2017

HKScan on Pohjois-Euroopan suurimpia elintarvikealan yrityksiä. Toiminnallamme on merkittävä taloudellinen vaikutus useille eri sidosryhmille. Tästä esimerkkejä ovat palkat henkilöstölle, osingot osakkeenomistajille ja verot toimintamaidemme valtioille. Toiminnallamme on myös merkittävä vaikutus sopimustuottajiimme ja alihankkijoihimme sekä raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen toimittajiimme.

Työllistämme suoraan yli 7 000 ihmistä. Ostamme eläimiä lähes 10 000 paikalliselta sopimustuottajalta kotimarkkinoillamme ja mahdollistamme siten paikallisen liiketoiminnan alkutuotannossa. Lisäksi HKScan on merkittävä palvelujen ostaja esimerkiksi siivouksessa, kunnossapidossa, logistiikassa, kiinteistöhuollosssa, terveydenhuollossa ja ruokalapalveluissa. Siksi HKScanin epäsuora työllisyysvaikutus on merkittävä etenkin alueilla, joilla tuotantoyksikkömme sijaitsevat.

HKScan luo taloudellista arvoa sidosryhmilleen seuraavan taulukon mukaisesti.

Taloudellisen arvon jakautuminen sidosryhmittäin 2017

Esimerkki

HKScan tarjosi yli 1 300 kesätyöpaikkaa, joista 750 oli Suomessa ja 580 Ruotsissa.

Verot ovat osa taloudellista vastuuta

HKScanin merkittävimmät veroerät ovat työntekijöiden palkkojen ennakonpidätykset, arvonlisävero ja tulovero. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan toimintamaidensa verolakeja ja verotuskäytäntöjä. Se tarkoittaa myös kaikkien olennaisten tietojen ja olosuhteiden ilmoittamista veroviranomaisille. Konsernin yksiköiden sijaintiin vaikuttavat liiketoimintaan liittyvät tekijät, kuten asiakkaiden, toimittajien, raaka-aineiden ja osaamisen sijainti.

Kaikilla taloudellisilla toimilla on oltava vahva liiketoiminnallinen peruste, joka on verolakien ja verotuskäytäntöjen mukainen. Liiketoimintamme laajuuden ja verovelvoitteidemme suuren määrän vuoksi altistumme ajoittain väistämättä riskeille, jotka liittyvät seikkaperäisten verolakien tulkintaan. Pyrimme aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan, seuraamaan ja hallitsemaan riskejä, jotta toimintamme ei poikkea tavoitteistamme. Hyödynnämme ulkopuolista asiantuntemusta, jos riskiin liittyy merkittävää epävarmuutta tai monimutkaisuutta.

Konsernin talousjohtaja vastaa veroriskien ja muiden taloudellisten riskien hallinnasta. Veroriskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan ja seurataan osana konsernin riskinhallintaprosessia. Korostamme läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassamme, myös suhteessamme veroviranomaisiin. Teemme yhteistyötä paikallisten veroviranomaisten kanssa paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti. Yhteydenpitomme paikallisiin veroviranomaisiin perustuu rehellisyyteen, kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen ja avunantoon. Veroriskien minimoimiseksi pyrimme pitämään yhteyttä viranomaisiin reaaliaikaisesti mahdollisuuksien mukaan.

Investoinnit ja vienti tukevat arvonluontia

HKScan toteuttaa strategiaansa muun muassa investoimalla kasvaviin tuotekategorioihin, kuten siipikarjanlihaan ja aterioihin. Investoinneilla voidaan kehittää uusia brändituotteita kasvavissa tuotesegmenteissä ja lisäarvotuotteiden luokissa. Lisäksi investoinneilla voidaan parantaa tuotelaatua, työturvallisuutta ja työoloja sekä pienentää ympäristövaikutuksia. HKScan tehostaa toimintaansa myös yksinkertaistamalla tuotantorakennettaan ja keskittämällä tuotantoteknologioitaan.

HKScan vie lihaa lähes 50 maahan. Yhtiö vie sianlihaa moniin Euroopan unionin maihin sekä kaukomarkkinoille, kuten Uuteen-Seelantiin ja Japaniin. Lisäksi HKScan valmistautuu viemään sianlihaa Suomesta Kiinaan. Lue lisää täältä.

Esimerkkejä

1. HKScan teki yhtiön tähän saakka merkittävimmän tuotantolaitosinvestoinnin Raumalle. Yksikkö keskittyy siipikarjatuotteisiin ja korvaa Euran tuotantolaitoksen. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 2016 ja saatiin päätökseen vuoden 2017 lopussa. Uusi tuotantolaitos tukee elintarvikealan työpaikkojen säilymistä Länsi-Suomessa. 

2. HKScanin päätti sijoittaa kasvavaan aterialiiketoimintaan kehittämällä Rakveren yksikköä Virossa. Kahdeksan miljoonan euron investointi sisältää yksikön paisto-osaston uudistamisen, uusien kypsennys- ja pakkauslinjojen asennuksen sekä rakennuksen laajentamisen. Uudistusten myötä Rakveressa voidaan ottaa käyttöön uusia teknologioita ja pakkausratkaisuja, jotka vahvistavat HKScanin asemaa aterialiiketoiminnassa. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa toukokuussa 2018.

3. Konserni investoi alkutuotantoon muun muassa Virossa, jossa se kunnosti Tallegg Rannamõisan broileritilaa yli kahdella miljoonalla eurolla. Investointi pienentää tuotannon ympäristövaikutuksia. Parannettu ilmanvaihto, valaistus sekä ruokinta- ja juottojärjestelmät kohentavat lintujen elinoloja ja edistävät niiden hyvinvointia. Lisäksi tilalle asennetaan tietojärjestelmät sisäilman reaaliaikaiseen seurantaan. Uudella teknologialla HKScan voi myös seurata ja analysoida tilan ruokinta- ja lämmityskuluja, mikä puolestaan tehostaa tuotantoa ja pienentää tuotantokuluja. Myös tilan tautisuojaus paranee huomattavasti, mikä auttaa ehkäisemään eläintauteja, kuten lintuinfluenssaa.

4. Vuonna 2017 Kiinan ja Suomen elintarvikeviranomaiset allekirjoittivat sopimuksen, jonka myötä HKScanin Forssan tehdas voi käynnistää tuotteiden vientiin Kiinaan. Viennin on tarkoitus alkaa vuoden 2018 alkupuoliskolla. Kiinaan vietävät HKScanin tuotteet suunnataan vähittäiskauppaan, teollisille asiakkaille sekä HoReCa-sektorille.

5. HKScan aloitti suomalaisen siipikarjanlihan viennin Japaniin. Vientiasiakkaat arvostavat vastuullisesti tuotettua, "No antibiotics ever" -lihaa.

Tuottajat ja HKScan tekevät yhteistyötä tuottavuuden parantamiseksi

HKScanin eläinhankinta perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin ja läheiseen yhteistyöhön tuottajien kanssa. Virossa yhtiöllä on omia maatiloja. Vastuullinen ja läpinäkyvä toimitusketju sekä tehokas ja laadukas alkutuotanto saavutetaan vain saumattomalla yhteistyöllä tuottajien kanssa.

Yhteistyötä tehdään monella tasolla: alueelliset eläinhankinnan tiimit ja tuottajapalvelujen asiantuntijat ovat suoraan yhteyksissä tuottajien kanssa tilan operatiivisiin asioihin liittyen, kun taas strategisissa yhteistyöryhmissä käsitellään yhtiön ja tuottajien yhteisiä asioita yleisemmällä tasolla.

Esimerkkejä

1. Vastuullisesti tuotetun laadukkaan naudanlihan kysyntä on kasvanut. Samalla omavaraisuus naudanlihan suhteen on heikentynyt merkittävästi esimerkiksi Suomessa. HKScan vahvisti asemaansa Suomen naudanlihamarkkinassa käynnistämällä naudanlihan kehitysohjelman. Sen tavoitteena on lisätä nautakarjan kasvatusta Suomessa ja varmistaa laadukkaan kotimaisen naudanlihan saatavuus myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on saada tuotantoketjuun 3 200 uutta emolehmää vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa 15 prosentin lisäystä HKScanin emolehmäkantaan ja viiden prosentin lisäystä valtakunnallisesti. Ohjelmaan osallistuvat tuottajat saavat investointitukea nautojen hankintaan.

2. HKScan on sitoutunut tukemaan alkutuotantoa pitkällä aikavälillä. Tätä sitoumusta ilmentää se, että HKScan oli yksi MTK:n 100-vuotisjuhlavuoden pääyhteistyökumppaneista.

3. HKScan tarjoaa tuottajille kannattavuutta ja kilpailukykyä tukevia palveluja. Niitä ovat esimerkiksi eläinten ruokintaa ja terveyttä koskevat neuvontapalvelut. Lisäksi HKScan konsultoi tuottajia uusien tuotantotilojen suunnittelussa ja rakentamisessa (lue lisää HKScan Agri -lehdestä täältä ja täältä ruotsiksi) ja tuotannon aloittamisessa. Yhtiö tarjoaa myös rahoitusneuvontaa ja -palveluja.

4. Yksi HKScanin naudanlihan tuottajista tuo laajennusinvestoinnillaan nautaketjuumme 800 uutta kasvatuspaikkaa.