HKScanin arvot ja toimintaperiaatteet 

Painottamalla korkeaa laatua ja vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme rakennamme kilpailuetua sekä pohjoismaisilla kotimarkkinoilla että kansainvälisillä vientimarkkinoilla. Vastuullista toimintaa tukevat arvomme: Inspire, Lead, Care.

HKScan-konserni on sitoutunut strategiassaan ja toiminnassaan vastuullisen liiketoiminnan jatkuvaan ja määrätietoiseen kehittämiseen. HKScanin toimintaa ohjaavat seuraavat ulkoiset politiikat ja eettiset periaatteet:

Lisäksi HKScanin liiketoimintaa ohjaavat useat sisäiset politiikat ja toimintaohjeet.

 

Korruption ja kilpailun vastainen toiminta sekä ihmisoikeudet

HKScanin eettisessä Code of Conduct -toimintaohjeessa todetaan, ettei HKScan hyväksy korruptiota, ja että yhtiö on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeusperiaatteita. Nämä toimintaohjeet koskevat jokaista  HKScan-konsernin työntekijää.

Lisäksi HKScan velvoittaa kaikki tavarantoimittajansa sitoutumaan eettiseen toimintaohjeistoon (Supplier Guidelines) ja allekirjoittamaan sen. Tämän myötä toimittajat sitoutuvat noudattamaan ihmisoikeusperiaatteita ja olemaan maksamatta tai vastaanottamatta lahjuksia tai muita sopimattomia etuja. HKScan uudistaa parhaillaan HKScanin ja eläintuottajiensa välisiä sopimuksia. Uudistuksen myötä tuottajat allekirjoittavat sitoutuvansa myös HKScanin eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct) sekä julkisiin politiikkoihin.

Syksyllä 2017 HKScan järjesti konsernin johtoryhmien jäsenille koulutuksen, jossa käsiteltiin Code of Conduct -toimintaohjeen periaatteita ja muita hallintoon liittyviä aiheita (muun muassa kilpailun vastaisen toiminnan sääntöjä ja tietosuojaa). Vuoden 2017 loppuun mennessä seitsemän konsernin yhdestätoista johtotiimistä oli saanut vastaavan koulutuksen. Koulutukset jatkuvat vuonna 2018 ja tavoitteena on kouluttaa konsernin kaikki johtotiimit. Syksyn 2017 ja talven 2018 aikana koulutetaan yhteensä 128 henkilöä.

HKScan uudistaa parhaillaan eettistä Code of Conduct -toimintaohjettaan. Tavoitteena on kuvata entistä tarkemmin HKScanin korruption vastaisen toiminnan periaatteet ja antaa työntekijöille aiempaa parempi ohjeistus siitä, etteivät mitkään korruptioon liittyvät toimet ole sallittuja. Uusiin eettisiin toimintaohjeisiin kirjataan myös aikaisempaa yksityiskohtaisemmat kuvaukset sitoutumisesta ihmisoikeusperiaatteiden noudattamisen. Uusi Code of Conduct kommunikoidaan jokaiselle HKScanin työntekijälle kaikissa konsernin toimintamaissa.

HKScan ei ole tehnyt erillistä riskiarviota korruptiosta, mutta konsernin vuosittainen riskienhallintaohjelma (Enterprise Risk Management, ERM) kattaa sen yhtenä osa-alueenaan. HKScan ei ole tunnistanut nimenomaisesti korruptioon liittyviä merkittäviä riskejä.

Raportointikaudella HKScan ei ole havainnut työntekijöihin tai liikekumppaneihin kohdistuvia korruptiotapauksia, eikä yhtiötä vastaan ole nostettu korruptioon tai ihmisoikeuskysymyksiin liittyviä oikeustoimia. Raportointikaudella yhtiöitä vastaan ei ole myöskään käynnistetty kilpailulainsäädännöllisiä oikeustoimia tai toimia, jotka liittyisivät kilpailunvastaiseen menettelyyn.

HKScan ei ole tähänastisessa toiminnassaan tehnyt ihmisoikeuksiin liittyviä vaikutusarviointeja tai muita ihmisoikeusselontekoja.