Sidosryhmäyhteistyö

 

HKScan haluaa tehdä aktiivista yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa ja toimia läpinäkyvästi. Avoimen  vuoropuhelun ja viestinnän avulla saamme tietoa sidosryhmiemme odotuksista ja osaamme tarjota heille ajantasaista ja olennaista tietoa toiminnastamme. Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa auttaa HKScania kehittämään myös yhtiön tuotetarjoomaa ja toimintatapoja.

HKScanin merkittävimmät sidosryhmät on kuvattu yllä olevassa kaaviossa. Yhtiön sidosryhmiä tarkasteltiin muun muassa vuonna 2014 toteutetun HKScanin yritysbrändin uudistamisen yhteydessä. Konsernin johtoryhmä ja hallitus vahvistivat HKScanin sidosryhmät osana hyväksymäänsä brändiuudistusehdotusta.  

Pitkäaikainen yhteistyö tärkeimpien sidosryhmiemme, kuten kuluttajien, asiakkaiden, tuottajien, muiden liiketoimintakumppaneiden, viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa on syventänyt HKScanin näkemystä yhtiön olennaisimmista vastuullisuusteemoista. Vastuullisuusteemat ovat läsnä myös päivittäisessä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

HKScanilla on vakiintuneet käytännöt, joiden avulla se käy vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Käytännöt mahdollistavat sidosryhmien edustajille helpon tavan esittää kysymyksiä, ja antaa ehdotuksia tai palautetta yhtiölle. Esimerkkejä vuorovaikutuskanavista ovat maakohtaiset kuluttajapalvelutoiminnot, joihin kuluttajat voivat ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kanavien kautta. HKScan saa arvokasta tietoa myös maakohtaisista asiakastyytyväisyys- ja mainetutkimuksistaan. Yhtiöllä on myös käytössään eettinen kanava, jonka välityksellä niin sisäiset kuin ulkoiset tahot voivat ilmoittaa havaitsemastaan tai epäilemästään epäeettisestä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta.  

Seuraavassa on esimerkkejä sidosryhmäyhteistyöstä vuonna 2017.

Sidosryhmävuorovaikutus 2017

Kuluttajat

Yksi HKScanin tärkeimmistä sidosryhmistä ovat kuluttajat, jotka viime kädessä päättävät, mitkä tuotteet päätyvät ostoskoriin. Kuluttajien tarpeet ja odotukset ohjaavat vahvasti tuotetarjooman kehittämistä. Kuluttajille tärkeitä vastuullisuusteemoja ovat tuotteiden laatu, vastuullisuus, toiminnan läpinäkyvyys, tuotevalikoima, ravitsemus- ja terveellisyysnäkökohdat sekä eläinten hyvinvointi.

Vuorovaikutusesimerkkejä

1. HKScan jatkoi Suomessa Kariniemen® kanapartiotoimintaa kuluttajien kanssa avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

2. HKScan haki Innoday-innovointitapahtumassa syvällistä tietoa nuorten lempiruuista Suomessa.

3. Ruotsissa noin 100 henkeä osallistui HKScanin järjestämille päivällisille maatiloilla (Gårdsmiddag) (linkki ruotsiksi). Vierailla oli mahdollisuus tutustua maatilan toimintaan käytännössä ja nähdä eläimiä niiden luonnollisessa ympäristössä.

4. HKScan oli aktiivisesti mukana Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumissa, mm. järjestämässä 40 000 liikuntatilaisuutta lapsille osana Lasten liike -kampanjaa.

Asiakkaat

HKScanin asiakkaita ovat muun muassa vähittäiskaupat, HoReCa-sektorin toimijat sekä ruokateollisuus Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Aasiassa. Tiivis yhteistyö, trendien luotaaminen, tiedon jakaminen ja yhteiset kehityshankkeet ovat tärkeitä sekä HKScanille että asiakkaille. Asiakkaille tärkeitä teemoja ovat tuotevalikoimat, hinnat, tuoteturvallisuus, tuotantoketju ja sen läpinäkyvyys sekä yhteiset kehityshankkeet, joilla edistetään vastuullisuutta.

Vuorovaikutusesimerkkejä

1. Ruotsissa HKScan ja päivittäistavaraketju Coop vastasivat ruotsalaisen lampaanlihan kasvavaan kysyntään (linkki ruotsiksi).

2. Ruotsissa HKScan teki tunnetuksi sianlihan tuotantoketjua AfH-asiakkailleen ”Grisakademi”-koulutuksessa.

3. Virossa HKScan järjesti asiakkailleen ensimmäistä kertaa Business Forum -tapahtuman.

Tuottajat

HKScanin tuotteiden hyvä saatavuus ja korkea laatu ovat riippuvaisia hyvästä yhteistyöstä lihantuottajien kanssa. Tuottajat ovat avainasemassa myös eläinten hyvinvoinnin ja tuoteturvallisuuden varmistamisessa. Tuottajille tärkeitä teemoja ovat pitkäaikaiset ja sopimuksiin perustuvat liikesuhteet, tuottajien neuvonta- ja muut tuottajapalvelut, oikeudenmukainen hinnoittelu sekä lihantuotannon jatkuvuuden turvaaminen.

Vuorovaikutusesimerkkejä

1. Suomen ja Ruotsin sopimustuottajille järjestettiin yhteinen verkostoitumisristeily, joka tarjosi mahdollisuuden verkostoitumiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen naapurimaan tuottajien kanssa.

2. Vuoden 2017 parhaita tuottajia palkittiin Suomessa ja Ruotsissa:

  • Broilerituottajat: Juha ja Kyösti Kaarlonen, Salo, Suomi.
  • Nautatuottajat: Jarmo ja Anne Sisso, Kiuruvesi, Suomi. Therese Nilsson ja Morgan Karlsson, Rockneby, Ruotsi.
  • Sikatuottajat: Reijo ja Liisa Keskinen, Pälkäne, Suomi. Dag ja Mark Bergsland, Eskilstuna, Ruotsi.
  • Lammastuottajat: Anne ja Carl Dufwa, Askersund, Ruotsi.
  • Eläinkuljetusyrittäjät: Åkeri Walléns, Björkvik, Ruotsi.
  • Ympäristöpalkinto: Lammastuottajat Anna ja Tomas Olsson, Ruotsi. 

3. Suomessa ja Ruotsissa innovaatioita luodaan aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä tuottajien kanssa.

4. HKScan julkaisi sopimustuottajille suunnattua Kotitilalta -lehteä Suomessa ja HKScan Agri -lehteä Ruotsissa. 

Henkilöstö

Henkilöstön työpanos, osaaminen ja sitoutuminen ovat olennaisia tekijöitä HKScanin menestykselle. Työhyvinvoinnin edistäminen, osaamisen kehittäminen, yhtenäiset toimintatavat ja vahva yrityskulttuuri tukevat henkilöstön sitoutumista myös tulevaisuudessa. Henkilöstölle tärkeitä teemoja ovat työsuhteiden jatkuvuus, oikeudenmukainen palkkaus, työn arvostus, oikeudenmukaisuus, henkilökohtaiset kehittymismahdollisuudet sekä työturvallisuus ja -hyvinvointi.

Vuorovaikutusesimerkkejä

1. Koko HKScanin laajuinen tuottavuuden parantamiseen tähtäävä hanke käynnistettiin alkusyksyllä. Työ aloitettiin pilottiprojektilla Vantaan yksikössä, jonka toteuttamiseen osallistui yli 100 työntekijää.

2. Yhtiössä toteutettiin laaja sisäinen kysely, jonka avulla määriteltiin, miten konsernin arvojen tulee näkyä konsernin arjessa ja sen myötä myös johtamisessa.

Omistajat, sijoittajat ja rahoittajat

Omistajat, sijoittajat ja rahoittajat varmistavat HKScanin toiminnan jatkuvuuden. He edellyttävät puolestaan yhtiöltä kannattavaa ja lisäarvoa tuottavaa liiketoimintaa sekä tuottoa sijoitukselleen osinkojen ja myönteisen kurssikehityksen muodossa. Tärkeitä teemoja ovat kannattavuus, tuotto, vastuullisen liiketoiminnan menestys ja jatkuvuus.

Vuorovaikutusesimerkkejä

1. Yhtiökokous

2. Sijoittaja- ja rahoittajatapaamiset

Yhteistyökumppanit

Pitkäaikaiset suhteet alihankkijoiden ja toimittajien, liiketoimintakumppaneiden, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä paikallisyhteisöjen kanssa tarjoavat uusia näkemyksiä ja vahvistavat asiantuntijuutta, joiden avulla HKScan kehittää toimintaansa. Liiketoimintakumppaneille tärkeitä teemoja ovat muun muassa taloudellinen vastuullisuus, kannattavuus, toiminnan vaikutus kansantalouteen, eläinten terveys ja hyvinvointi, kansanterveys ja ravitsemus, nuorten osallistaminen, työterveys ja -turvallisuus sekä ympäristökysymykset.

Vuorovaikutusesimerkkejä

1. HKScan oli yksi MTK 100 vuotta kasvua -juhlavuoden pääyhteistyökumppaneista Suomessa.

2. HKScan on tehnyt Suomen kestävän kehityksen ”Sitoumus 2050” -yhteiskuntasitoumukseen ravitsemussitoumuksia, jotka ohjaavat tuotteiden kehittämistä eri kategorioissa.

3. HKScan ja MTK kutsuivat koululaisia tutustumaan emolehmätilaan Suomessa.

4. Suomessa HKScan osallistui SuomiAreenalle heinäkuussa 2017 sekä MTK:n että lihaviestinnän yhteistyön kautta.

5. HKScan osallistui Ruotsissa Almedalen-viikolle (linkki ruotsiksi). Gotlannissa, Ruotsissa vuosittain heinäkuussa pidettävässä  tapahtumassa keskitytään poliittisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin. Viikon järjestäjinä toimivat Ruotsin eduskuntapuolueet. Vuoden 2017 Almedalenissa HKScan järjesti seminaarin teemalla ”Liha on tulevaisuus – ruokailoa ja vastuullisuutta”.

6. HKScan osallistui yritysten välisen Haga Initiativet -yhteistyöverkoston toimintaan Ruotsissa. Verkoston tavoitteena on pienentää yritysten tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. Haga Initiativet (linkki englanniksi) haluaa nostaa ilmastokysymykset esiin osoittamalla, että yritysten ilmastostrategiat edistävät liiketaloudellisia hyötyjä ja parantavat kannattavuutta. 

7. HKScan kehittää tulevaisuuden sikatiloja (linkki ruotsiksi) Ruotsissa yhdessä Abetongin kanssa.

8. Eläinlääkäriopiskelijat tutustuivat broilerituotantoon Suomessa. He vierailivat marraskuussa Rekikosken broileritilalla ja HKScanin Rauman yksikössä.

9. Teholanta luo ratkaisuja lannan hyödyntämiseen. HKScan on mukana siipikarjanlannan käytön tehostamishankkeessa Suomessa.

10. Suomen Luonnonvarakeskus ja HKScan tutkivat yhdessä, mitä elintarviketeollisuuden sivutuotteita voitaisiin käyttää suolan korvikkeena.

11. HKScan on mukana hankkeessa, joka tutkii mahdollisuuksia hyönteisten hyödyntämiseen suomalaisessa ruokaketjussa.

12. Opiskelijoita Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta osallistui ryhmätyöskentelyyn yhdessä HKScanin kanssa, jossa ideoitiin tulevaisuuden trendejä ruokakehityksessä.

13. HKScan on Soijadialogi-verkoston jäsen Ruotsissa. Vuonna 2014 perustettu Soijadialogi on laaja-alainen aloite, jonka kautta jäsenet vapaaehtoisesti edistävät vastuullisen soijantuotannon kehittymistä ja lisääntyvää kysyntää. Soijadialogi-verkoston jäsenet ovat rehuyrityksiä, elintarviketuottajia, yhdistyksiä ja kauppaketjuja kattaen koko arvoketjun. Jäsenet vastaavat toiminnassaan käytetyn soijan vastuullisuudesta. Käytettyjen soijavolyymien tulee olla sertifioitu uskottavan standardin mukaisesti ja täyttää niiden kriteerit. Vastaavasti HKScan on soijasitoumuksen jäsen Suomessa.

14. HKScan on Kestävä elintarvikeketju -verkoston jäsen Ruotsissa. 14 elintarvikeyhtiöiden ja vähittäiskauppiaiden verkosto perusti WWF Ruotsin kanssa vuonna 2015 aloitteen vastatakseen arvoketjun merkittäviin kestävän kehityksen haasteisiin sekä kannustaakseen kestävien ratkaisujen ja kunnianhimoisten tavoitteiden luomista. Tavoitteena on edistää huomattavasti kestävämpää elintarviketuotantoa ja kulutusta ruotsalaisessa elintarvikeketjussa vuoteen 2030 mennessä.

Viranomaiset

Kiinteä yhteistyö valtion hallinnon ja paikallisten viranomaisten kanssa varmistaa HKScanin luvanvaraisen ja häiriöttömän toiminnan sekä toiminnan kehittämisen. Viranomaisille tärkeitä teemoja ovat eläinten terveys ja hyvinvointi, kansanterveys ja ravitsemus, tuoteturvallisuus, ympäristökysymykset sekä lakien ja säädösten valmisteluun osallistuminen.

Vuorovaikutusesimerkkejä

1. HKScan tekee kaikilla kotimarkkinoillaan viranomaisyhteistyötä uusien vientilupien saamiseksi.

2. HKScanin sopimustiloilla, teurastamoissa ja tuotantolaitoksissa tehdään päivittäistä elintarviketurvallisuusyhteistyötä.

3. Afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi tehtiin työtä Virossa, Suomessa ja Ruotsissa.

4. Lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi tehtiin työtä Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa.

Media- ja mielipidevaikuttajat

Medialla, poliittisilla toimijoilla, etujärjestöillä ja kansalaisjärjestöillä on merkittävä vaikutus toimialan kehitykseen, sääntelyyn sekä julkisuuskuvaan – myös kansainvälisesti. Avoin ja totuudenmukainen viestintä on tärkeää kaikille sidosryhmille. Esimerkkejä tärkeistä teemoista ovat toiminnan vastuullisuus ja läpinäkyvyys, eläinten terveys ja hyvinvointi, kansanterveys ja ravitsemus sekä ympäristökysymykset.

Vuorovaikutusesimerkkejä

1. HKScan osallistui Ruotsissa  Almedalen -viikolle (linkki ruotsiksi). Gotlannissa, Ruotsissa vuosittain heinäkuussa pidettävässä  tapahtumassa keskitytään poliittisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin. Viikon järjestäjinä toimivat Ruotsin eduskuntapuolueet. Vuoden 2017 Almedalenissa HKScan järjesti seminaarin teemalla ”Liha on tulevaisuus – ruokailoa ja vastuullisuutta".

2. HKScan osallistui yritysten välisen Haga Initiativet -yhteistyöverkoston toimintaan Ruotsissa (linkki englanniksi). Verkoston tavoitteena on pienentää yritysten tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. Haga Initiativet haluaa nostaa ilmastokysymykset esiin osoittamalla, että yritysten ilmastostrategiat edistävät liiketaloudellisia hyötyjä ja parantavat kannattavuutta. 

3. Suomessa HKScan osallistui SuomiAreenalle heinäkuussa 2017 sekä MTK:n että lihaviestinnän yhteistyön kautta.

4. HKScan tekee mediayhteistyötä konsernin merkittävien tapahtumien yhteydessä, joista esimekkejä ovat investoinnit, muut strategiset hankkeet ja merkittävimmät tuotelanseeraukset.

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

HKScan osallistuu kaikilla kotimarkkinoillaan – Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Virossa – liiketoiminnan kannalta olennaisimpien järjestöjen ja edunvalvontaorganisaatioiden toimintaan. Näistä esimerkkejä ovat elintarviketeollisuuden yritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittiset edunvalvontaorganisaatiot, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin erikoistuneet järjestöt sekä maataloustuotantoon erikoistuneet järjestöt. Yhtiötasolla HKScan kuuluu European Meat Network -verkostoon.