Tavoitteet ja saavutukset

KPI:t Tavoitteet Saavutukset 2017
TURVALLISET JA TERVEELLISET TUOTTEET    
 • Sertifioidut tuotantolaitokset 
 • Takaisinvetojen määrä
 • Tuotelanseeraukset, joissa ravitsemuksellinen näkökulma
 • Kaikki tuotantolaitokset sertifioitu
 • Nolla takaisinvetoa
 • Vaikuttaa positiivisesti ravitsemukseen ja kansanterveyteen
 • Tuotantolaitoksemme on sertifioitu tuoteturvallisuusstandardien mukaisesti. Kahden uuden tuotantolaitoksen sertifiointi aloitettiin vuonna 2017, joista toinen myös sertifiointiauditointiin silloin. Toisen sertifiointiauditointi on vuoden 2018 puolella.
 • 16 tuotteiden takaisinvetoa.
 • Noin 16 prosentissa tuotelanseerauksista innovaatio tai tuoteparannus liittyi tuotteen ravitsemukselliseen kehittämiseen. 
ELÄINTEN TERVEYS JA HYVINVOINTI   
 • Eläinten hyvinvointi yleisesti ja Welfare Quality Principles -hyvinvoinnin laatuperiaatteiden noudattaminen tavoitteena parantaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia tiloilla, kuljetusten aikana ja teurastamoissa
 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Olla toimialan paras yritys eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa
 • Parantaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia varmistamalla eläinten asianmukainen käsittely ja elinolosuhteet tiloilla, kuljetusten aikana ja teurastamoissa
 • Säilyttää antibioottien alhainen käyttötaso ja saavuttaa vielä parempia tuloksia – vaarantamatta eläinten hyvinvointia

   

 • Korkea eläinten hyvinvointitaso: ”No antibiotics ever” -sianlihatuotteita lanseerattiin vientimarkkinoille. Eläimet ovat olleet terveitä koko elämänsä ajan eikä niitä ole tarvinnut hoitaa antibiooteilla.
 • HKScanin tuotantoketjussa antibiootteja käytetään eläinten lääkitsemiseen huomattavasti vähemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin. Mikäli eläimen sairautta on hoidettu antibiooteilla, varoaikojen noudattamisen ansiosta HKScanin lihatuotteissa kuluttajalle päätyessään ei ole jäämiä antibiooteista. 
 • Sianlihatuotannossa lanseerattiin uusi Opti-Pekoni rehukonsepti, joka edesauttaa porsaiden hyvinvointia.
 • Uusi kananpoikien kasvatustapa otettiin käyttöön ensimmäisten joukossa koko maailmassa. Uuden menetelmän ansiosta broilerit eivät kuoriutumisensa jälkeen muuta, mikä parantaa eläinten hyvinvointia entisestään.
 • Eläinkuljettajia koulutettiin ja viranomaiset ja eläinlääkärit valvoivat eläinkuljetuksia säännöllisesti.
 • Yksi HKScanin yhteistyökumppaneista otti Suomessa käyttöön uudenaikaisen, erityisesti porsaskuljetuksiin suunnitellun puoliperävaunuyhdistelmän. Myös nautojen ja ternivasikoiden kuljetuksiin otettiin käyttöön uutta kalustoa. Eläinkuljetuksissa käytettävällä kalustolla on suuri merkitys eläinten hyvinvoinnille.
 • HKScanin teurastamot yhtiön kaikissa toimintamaissa ovat kameravalvonnan piirissä. Kamerat on sijoitettu teurastamoilla eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille.
HENKILÖSTÖ   
 • Poissaolot (%)
 • Tapaturmataajuus (Lost Time Injury - LTI)
 • Yleinen tavoite: terveet työntekijät, turvallinen työympäristö, tyytyväiset työntekijät
 • Asetetaan numeeriset konsernitavoitteet tapaturmataajuuteen ja poissaoloihin
 • Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus 44,3 (2016: 40,6) (tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden).
 • Poissaolojen osuus työajasta 6,2 prosenttia (2016: 6,3 prosenttia).
 • Vuonna 2017 yhtiössä toteutettiin myös laaja 405:lle osallistujalle  arvoihin ja johtamiseen liittyvä online-kysely, jonka tavoitteena oli syventää ymmärrystä ja määrittää vaatimukset niin arvojen mukaiselle johtamiselle kuin strategian toteuttamista tukevalle johtamiselle. Vastausprosentti kyselyyn oli 90 prosenttia.

 

YMPÄRISTÖ    
 • Energiakulutus
 • Kasvihuonekaasupäästöt
 • Veden käyttö
 • Jätteen määrä lajeittain ja käsittelytavan mukaisesti
 • Materiaalitehokkuus
 • Ympäristövaikutusten pienentäminen
 • Energiakulutuksen vähentäminen 10 prosentilla vuosina 2014—2017 liikevaihtoon suhteutettuna
 • Asetetaan numeeriset konsernin laajuiset KPI:t
 • Kestävien pakkausmateriaalien ja pakkausratkaisujen edelleen kehittäminen
 • Eläinraaka-aineen tehokas hyödyntäminen – kiertotalousnäkökulma
 • Kokonaisenergiankulutus GWH:ssa mitattuna laski kolme prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2017. Vuonna 2016 kokonaisenergiankulutus laski viisi prosenttia vuoteen 2014 nähden. Energiatehokkuusprojektin tulos oli -0,29 prosentin energiankulutus suhteutettuna liikevaihtoon, tavoite -10 prosenttia.
 • Kasvihuonekaasupäästöt pienivät 46 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2017.
 • HKScanin toiminnoissa käytetystä sähköstä 67 prosenttia oli uusiutuvista lähteistä ja 33 prosenttia uusiututumattomista. HKScanin toiminnoissa kulutetusta kokonaisenergiasta 42 prosenttia oli uusituvista lähteistä ja 58 prosenttia uusitutumattomista.
 • HKScanin vedenkulutus lisääntyi 0,4 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Viimeisen viiden vuoden aikana HKScan on pienentänyt vedenkulutustaan 11 prosenttia.
 • Kaatopaikkajätteen määrä on pienentynyt 98 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2017.
 • Uusitumattomista lähteistä olevan neitseellisen materiaalin (pakkaukset, kuljetusratkaisut) määrä oli 57 prosenttia vuonna 2017. Tämä sisältää muovin, alumiinin ja teräksen käytön pakkausratkaisuissa. Uusiutuvista lähteistä (kartonki, paperi) olevan materiaalin määrä oli 38 prosenttia, mistä 16 prosenttia oli neitseellistä alkuperää ja  22 prosenttia oli kierrätysmateriaaleista. 
PAIKALLISET TUOTTAJAYHTEISÖT 
 • HKScanin toiminta maaseudun elinkeinoelämän ja elinympäristön edistämiseksi, paikallisten sijoitusten lisäämiseksi, osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseksi ja tuottajien hyvinvoinnin edistämiseksi
 • Myönteisen vaikutuksen lisääminen tilojen talouteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin
 • Kansallisen ruokavarannon huoltovarmuuden tukeminen mahdollisten kansallisten hätätilanteiden sattuessa
 • Paikallisen maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen
VASTUULLISET JA EETTISET HANKINNAT    
 • Vastuullisesti tuotetun soijan hankinta
 • Ostot lähimarkkinoilta (%)
 • Ostot toimittajilta, jotka täyttävät HKScanin vaatimukset
 • Vastuullisesti tuotetun soijan osuus 100 % v. 2018
 • Eettisten liiketoimintariskien välttäminen
 • 100 % toimittajista allekirjoittanut HKScanin eettisen toimintaohjeiston
 • Vastuullisesti tuotetun soijan 100 prosentin osuus saavutettiin Suomessa 2017. Ruotsissa osuus saavutettiin vuonna 2015.
 • HKScan on asettanut tavoitteekseen, että vuoteen 2020 mennessä Supplier Guidelines -eettinen toimintaohjeisto on kaikkien toimittajasopimuksien liitteenä sataprosenttisesti. Vuonna 2017 HKScanin palveluiden, tavaroiden ja raaka-aineiden vuotuisesta hankintakustannuksista 65 prosenttia kohdistui toimittajiin, jotka olivat sitoutuneet noudattamaan HKScanin eettisiä toimintaohjeita ja ostokäytäntöjä. Prosenttiosuus nousee sopimusten päivittämisen myötä.
 • HKScanin elävien eläinten hankinnoista lähes 100-prosenttisesti on hankittu paikallisilta markkinoilta. Lihan alkuperä ja olosuhteet, joissa eläimet ovat kasvaneet, tunnetaan.
 • HKScan ostaa myös muut käyttämänsä raaka-aineet, tuotteet sekä palvelut pääsääntöisesti paikallisilta kotimarkkinoiltaan. Näistä hankinnoista noin 70 prosenttia on paikallisia suhteessa konsernin kokonaishankintoihin.
ARVOKETJUN TALOUDELLINEN ELINKELPOISUUS
 • HKScanin neljä pitkän aikavälin taloudellista tavoitetta
 • Ei erityisiä vastuullisuuteen liittyviä KPI:tä
 • Edistää myönteisiä vaikutuksia arvoketjussa
 • Liikevoitto >4 % liikevaihdosta
 • Sitoutuneen pääoman tuotto >12 %
 • Nettovelkaantumisaste <100 %
 • Osakekohtainen tulos >30 % liikevoitosta
 • HKScan luo sekä taloudellista arvoa että aineetonta lisäarvoa laajasti eri sidosryhmilleen läpi arvoketjun kaikissa toimintamaissaan. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 1 808,1 miljoonaa euroa, josta bruttoinvestointien osuus oli 6,9 prosenttia eli 125,5 miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin omistajille 9,0 miljoonaa euroa. Palkkoja ja niihin liittyviä sosiaalimaksuja maksettiin henkilöstölle 328,4 miljoonaa euroa. Raaka-aineiden, energian ja palveluiden toimittajille maksettiin 1 520 miljoonaa euroa, luotonantajille 11 miljoonaa euroa ja julkiselle sektorille tuloveroina 2 miljoonaa euroa.
MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS    
 • Ei vastuullisuusteemoihin kohdistuvia rikkomuksia 
 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Viron hautomotoiminnassa ilmeni vakava poikkeama elinkyvyttömien untuvikkojen ja kuoriutumattomien alkioiden käsittelyssä. Tapaus tutkittiin välittömästi ja korjaavat toimenpiteet toteutettiin.
 • Ympäristöön liittyviä vakavia lainsäädännön rikkeitä ei tapahtunut.
 • Fair Way -kanavan tai muiden kanavien kautta tuli kolme ilmoitusta koskien epäilyksiä ihmisoikeuksien rikkomuksista. Näiden epäilyjen sisäiset tutkinnat ovat edelleen kesken.
 • HKScan pyysi vuonna 2017 Viron viranomaisia selvittämään, onko HKScanin Baltian toiminnoissa syyllistytty rikoksiin, ja keskeytti samalla oman vuoden 2016 lopulla aloitetun sisäisen selvityksensä. Viron syyttäjäviranomainen julkaisi marraskuussa 2017 rikosepäilyihin liittyvän tiedotteen.
 • Ruotsissa HKScan tuomittiin yhteisösakkoihin puutteellisesta turvavarustuksesta. Tapauksessa leikkaamon työntekijä ei käyttänyt työtehtävään vaadittavaa metallipaitaa.