YRITYSVASTUUN ORGANISOINTI

Yritysvastuu on erottamaton osa HKScanin liiketoimintaa ja yksi yhtiön Tilalta haarukkaan -strategian perusteista. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Haluamme myös olla maailman johtava yhtiö eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä pienentää ympäristövaikutuksiamme ja auttaa kuluttajia tekemään terveellisiä valintoja.

Olemme sitoutuneet noudattamaan yritysvastuun tiukimpia vaatimuksia. Haluamme huolehtia velvollisuuksistamme sidosryhmiämme kohtaan ja luoda arvoa pitkäjänteisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Meille yritysvastuu on jatkuvaa parantamista: haluamme saada aikaan muutoksia ja tarjota kaikille maistuvia elämyksiä nyt ja tulevaisuudessa. Tämä koskee kaikkia sidosryhmiämme, kuten kuluttajia ja asiakkaita. Haluamme, että kuluttajat voivat nauttia hyvästä ruoasta hyvillä mielin.

HKScanin yritysvastuutyö keskittyy neljään alueeseen: taloudelliseen vastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristövastuuseen. Kyseiset painopistealueet ja niihin liittyvät teemat perustuvat vuonna 2014 toteuttamaamme laajaan sidosryhmätutkimukseen. Olennaisia teemoja arvioidaan säännöllisesti, viimeksi vuonna 2017. HKScanin vastuullisuusteemat on esitetty tämän raportin kappaleessa Vastuullisuus HKScanissa. HKScan luo arvoa sidosryhmilleen koko arvoketjussa keskittymällä konsernin sidosryhmien kannalta olennaisten osa-alueiden kehittämiseen.

HALLITUS

HKScanin hallitus on hyväksynyt konsernin strategian, vision, mission ja arvot, ja tukee niitä. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen velvollisuudet ja vastuut on määritetty ensisijaisesti yhtiöjärjestyksessä ja Suomen osakeyhtiölaissa. Hallituksen tehtävät on kuvattu tarkemmin vuoden 2017 hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

Hallitus tukee yhtiötä yritysvastuun tavoitteiden ja puitteiden määrittämisessä ja valvonnassa. Tähän työhön kuuluvat esimerkiksi arvoketjuamme koskevat asiat sekä talouteen, ympäristöön, yhteiskuntaan ja eläinten hyvinvointiin liittyvät vastuut. Hallitus hyväksyy konsernin toimintaperiaatteet ja arvioi merkittävät yritysvastuuseen liittyvät prosessit ja sitoumukset. Hallitukselle raportoidaan edistymisestä yritysvastuuseen liittyvillä keskeisillä kehitysalueilla sekä olennaisista tapahtumista. Lisäksi hallitus hyväksyy HKScanin selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

 

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

HKScanin johtoryhmä valvoo ja johtaa konsernin Tilalta haarukkaan –strategian toteutusta. Johtoryhmän työtä ohjaa konsernin toimitusjohtaja. Johtoryhmään kuuluu kymmenen johtajaa eri aloilta, mukaan lukien markkina-alueet (Suomi, Ruotsi, Baltian maat, Tanska, International & Biotech), kategoriat ja konseptit, talous, henkilöstö, tuotanto, eläinten hankinta ja alkutuotanto, viestintä ja yritysvastuu. Viestintäjohtaja vastaa yritysvastuuseen liittyvistä asioista.

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa ja liiketoimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden merkittävien asioiden valmistelussa sekä strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa myös yritysvastuun osalta.

YRITYSVASTUUTIIMI

Yritysvastuutiimi kehittää konsernin johtoryhmän toimeksiannosta yritysvastuuseen liittyviä ohjelmia ja menettelytapoja, edistää jatkuvaa parantamista ja varmistaa yritysvastuuseen liittyvän mittaroinnin toteutuksen. Yritysvastuutiimin työtä ohjaa viestinnästä ja yritysvastuusta vastaava johtaja. Yritysvastuuseen liittyvää työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden toimintojen ja markkina-alueiden kanssa, mikä tukee konsernin strategian ja tavoitteiden mukaista yritysvastuutyötä.