Energiatehokkuus

HKScanin aktiivisen energiatehokkuustyön tavoitteena on pienentää ympäristöjalanjälkeä sekä parantaa pitkällä aikavälillä myös kustannustehokkuutta. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä osa-alue myös sitoutumisessamme kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen.

Energiatehokkuusprojekti jäi tavoitteestaan

HKScan käynnisti vuonna 2015 energiatehokkuusprojektin, jonka tavoitteena oli pienentää HKScanin energiankulutusta 10 prosenttia suhteutettuna liikevaihtoon vuoden 2014 tasosta vuoteen 2017 mennessä. Energiatehokkuusprojektin liikevaihtoon suhteutettu energiankulutustoteuma oli -0,29 prosenttia. Liikevaihtoon suhteutettu energiatehokkuus jäi tavoitteesta liikevaihdon laskusta johtuen. Kokonaisenergiankulutus GWH:ssa mitattuna laski kolme prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2017. Vuonna 2016 kokonaisenergiankulutus laski viisi prosenttia vuoteen 2014 nähden.

Työtä tehty on paljon, vaikka energiatehokkuustavoitetta ei saavutettu. Projektin aikana energiatehokkuutta parannettiin tuotantolaitoksissa toiminnan tehostamiseen ja järkeistämiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Kokonaisenergiankulutus on pienentynyt HKScanin Ruotsin, Tanskan ja Viron toiminnoissa suhteessa vuoden 2014 lähtötilanteeseen. Suomen toiminnoissa kokonaisenergiankulutus on suurentunut. Tähän ovat vaikuttaneet tehdyt investoinnit. Vuonna 2016 HKScan osti Pakastamo Oy:n Forssan liiketoiminnan ja vuonna 2017 käynnistetty Rauman siipikarjatuotantolaitos toimi yhtäaikaisesti Euran yksikön kanssa. Euran toiminnot suljetaan  vuoden 2018 aikana ja toiminnot keskitetään Raumalle.

Energiatehokkuusprojektin aikana tehtiin paljon arvokasta selvitystyötä ja useissa tuotantolaitoksissa selvitystyö konkretisoitui suunnitelmiksi vuoden 2017 aikana. Tehtyjen suunnitelmien toteutus alkaa vuoden 2018 puolella. Työn tulokset näkyvät tulevina vuosina. Nämä toimenpiteet tulevat myös parantamaa energiatehokkuutta.

alt-svg
alt-svg

Energiakatselmukset jatkuivat

HKScan on jatkanut energiakatselmusen systemaattista toteuttamista energiansäästökohteiden löytämiseksi sekä EU:n energiatehokkuusdirektiivin täyttämiseksi. Katselmukset toteutettiin HKScanin tuotantolaitoksilla Ruotsissa, Puolassa ja Tanskassa vuosien 2015 ja 2016 aikana, ja työtä jatkettiin Baltiassa ja Suomessa vuonna 2017. HKScanin Ruotsin tuotantolaitokset on lisäksi sertifioitu ISO 50001 -standardin mukaisesti. Sekä energiakatselmukset että sertifiointiprosessit ovat auttaneet yhtiötä tunnistamaan useita kehittämiskohteita. Kehitystoimilla on onnistuttu parantamaan energiatehokkuutta. Lisäparannuksia saadaan aikaiseksi myös tulevilla investoinneilla.

Yksi energiatehokkuusprojektin tavoitteista on energian- ja vedenkulutuksen tuotantolaitoskohtainen mittaaminen, ja sitä kautta uusien säästökohteiden tunnistaminen. Tuotantolaitoksille on asennettu mittareita, joiden avulla energian- ja vedenkäytön kulutusluvut kertyvät suoraan sähköiseen järjestelmään. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2017. Vuoden 2018 aikana HKScan lisää mittareiden määrää, minkä myötä kulutusluvut tarkentuvat entisestään ja kulutuksen seuranta paranee.

Henkilöstö osallistuu energiatehokkuuden kehittämiseen

Jokaisella HKScanin työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen energiankulutukseen. HKScan on sitoutunut energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen, mistä esimerkkinä ovat tuotantolaitoskohtaiset energiatehokkuuden kehittämisryhmät. Henkilöstöltä tulevat ideat ja parannusehdotukset kerätään ja arvioidaan, minkä jälkeen toteutettavat kehitysehdotukset valitaan ja niiden toteutumista seurataan. Tulokset raportoidaan kehittämisryhmille. Lisäksi HKScan järjestää vuosittain ISO 50001 -standardin mukaisia energiatehokkuuskoulutuksia sertifioitujen tuotantolaitosten henkilöstölle.

Esimerkkejä

1. Suomessa HKScan uusi sitoumuksensa elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaan vuosille 2017—2025. Olemalla mukana oman alansa energiatehokkuussopimuksessa, HKScan kantaa vastuunsa kansallisen energiatehokkuustavoitteen toteutumisesta. Energiatehokkuussopimukset ovat osa kansallista energia- ja ilmastostrategiaa, ja tärkeä keino energiatehokkuuden edistämiseksi vapaaehtoisesti, ilman lainsäädännön velvoitteita.

2. HKScanin tuotantolaitoksilla Suomessa tehtiin useita toimia energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi. Forssassa ja Vantaalla tehdyissä energiakatselmuksissa löydettiin useita merkittäviä parannuskohteita. Vuoden 2017 aikana tehtiin useita toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi, kuten investointeja uusiin laitteisiin ja energian talteenottojärjestelmään. Uuden ja entistä tehokkaamman teknologian suunnittelu ja testaaminen aloitettiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Lisäksi tuotantolaitoksilla pyrittiin löytämään uusia parannuskohteita analysoimalla päiväkohtaisia toimenpiteitä. Vuonna 2017 HKScan avasi uuden siipikarjanlihaan erikoistuneen tuotantolaitoksen Raumalla, ja samalla aloitettiin Euran tuotantolaitoksen toiminnan alasajo. Euran tuotantolaitos toimii Rauman yksikön rinnalla ainakin huhtikuuhun 2018 saakka. Rauman uuden tuotantolaitoksen energiatehokkuus on uusien laitteiden ja parhaan saatavilla olevan teknologian ansiosta erinomaisella tasolla (Best Available Technology, BAT).

3. Kaikki tuotantolaitokset Ruotsissa on sertifioitu ISO 50001:n mukaisesti. Vuonna 2017 Ruotsissa tehtiin useita toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi, mistä esimerkkejä ovat tuuletusjärjestelmien uudistaminen sekä LED-valojen asennus. Linköpingin tuotantolaitoksen energiankulutus on laskenut noin 500 MWh:lla vuoden 2017 aikana. Suuntaus on ollut sama jo viimeisen viiden vuoden ajan.

4. Skaran tuotantolaitoksessa Ruotsissa ISO 50001 -energiakatselmus tuotti kuusi energiatehokkuusprojektia, joista ensimmäinen saatiin valmiiksi syksyllä 2017, ja seuraava valmistuu keväällä 2018.

5. Viron Rakveren-tuotantolaitoksella toteutettiin energiakatselmus, joka on tuottanut useita energiansäästöehdotuksia. Vuonna 2016 energiatehokkuutta parannettiin Rakveressa asentamalla jäteveden käsittelyprosessiin lämpöä talteen ottava lämpöpumppu. Investoinnin hyödyt realisoituivat vuonna 2017, kun maakaasun vuosittainen käyttö väheni kymmenellä prosentilla. Lisäksi 500 kW:n ammoniakkikompressoriin vaihdettiin uusi taajuusmuuntaja, jonka ansiosta Rakveressa säästettiin viisi prosenttia tuotantolaitoksen kokonaisenergiankulutuksesta. Maakaasua säästettiin kolme prosenttia veden lämmittämiseen käytettävän höyrykattilan käänteisosmoosilaitteiston asentamisen ansiosta. Myös Tabasalun tuotantolaitoksessa käytettiin kuusi prosenttia vähemmän maakaasua, kun käyttöön otettiin paineilmakompressorit, jotka tuottavat talteen otetun lämmön avulla kuumaa vettä.

6. Tanskassa otettiin käyttöön aiempaa energiatehokkaampia paineilmakompressoreita ja ilmanvaihtoyksiköitä.

7. Puolassa ja Latviassa energiankulutusta pystyttiin vähentämään vuonna 2017 siirtymällä LED-valaistukseen. Puolassa energiatehokkuutta parannettiin myös puhdistamalla kuumasavustustunneleissa olevien hukkalämmön talteenoton vaihtimia aiempaa säännöllisemmin.

8. Energiankulutusta pystyttiin vähentämään useissa tuotantolaitoksissa paineilman ja alipainejärjestelmien vuototestien avulla.

9. Suomessa Forssan tuotantolaitoksella pystyttiin saavuttamaan merkittävä energiankulutuksen vähennys, kun muutamien isojen alipainepumppujen käyttöaikoja muutettiin huoltotyöntekijän aloitteesta.

10. Rakveren sialihantuotantotilalla energiatehokkuutta parannettiin käynnistämällä kokonaan uuden ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen, joka valmistuu vuonna 2020. HKScan investoi lietteen jäähdytysjärjestelmään, jonka tavoitteena on hyödyntää talteen otettavaa lämpöä lämmityksessä. Lisäksi ilmanlaatua parannetaan poistamalla ammoniakkia. Investointien odotetaan säästävän energiaa 70 prosenttia vuoden 2011 tasoon verrattuna.