Vedenkulutus ja jätevesi

Vedenkulutus

Vedellä on tärkeä rooli elintarviketuotantolaitosten tilojen ja laitteiden siivouksessa sekä tuotantohygienian ylläpidossa. Vain pieni osa kokonaisvedenkulutuksesta käytetään tuotteiden valmistamiseen. HKScan mittaa ja optimoi tuotantolaitoksissa käytettävän veden kulutusta elintarviketurvallisuutta vaarantamatta.

HKScanin vedenkulutus lisääntyi 0,4 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Veden kulutus lisääntyi Suomessa Rauman tuotantolaitoksen käynnistämisen vuoksi ja Euran tuotantolaitoksen toimintojen osittaisen päällekkäisyyden vuoksi. Ruotsin, Tanskan ja Viron tuotantolaitosten vedenkulutus pieneni ja tämä trendi näkyi myös muissa Suomen tuotantolaitosten vedenkulutusluvuissa. Suomessa vedenkulutus pieneni kuudella prosentilla. Viimeisen viiden vuoden aikana HKScan on pienentänyt vedenkulutustaan 11 prosenttia.

alt-svg
alt-svg

Jätevesi

Elintarviketeollisuuden prosessien jätevesi sisältää orgaanisia aineita ja pesuainejäämiä. Jäteveden käsittely tapahtuu kunnallisella jätevedenpuhdistamolla, yhtiön omalla jätevedenpuhdistamolla tai kuntien ja omien puhdistamoiden yhteistyöllä. Tuotantolaitoskohtaisissa ympäristöluvissa määritellään päästöille raja-arvot, jotka huomioiden varmistetaan toiminnan ympäristövaikutusten minimointi. HKScanin tavoitteena on varmistaa, että jäteveden puhdistustasot ovat ympäristölupien vaatimusten mukaiset tai raja-arvot alittavalla tasolla.

Vuoden 2017 aikana jätevesien puhdistus on toiminut pääsääntöisesti hyvin. HKScanin tekemän omavalvonnan ansiosta yksittäisiä ympäristöluvan ylittäviä poikkeamia on havaittu aikaisessa vaiheessa. Poikkeamat on tutkittu ja parannustoimenpiteet tehty.

Ympäristöpoikkeama

HKScanin Vantaan tuotantolaitoksella Suomessa tapahtui kesäkuussa 2017 inhimillinen virhe pesuvesien johtamisessa sadevesiviemäriin. Säiliön pesun yhteydessä säiliössä ollut kerma ohjautui jätevesiviemärin sijasta hulevesikaivoon. Virhe johtui väärästä viemäriasennuksesta. Tapahtuma tutkittiin ja kyseinen viemäri suljettiin välittömästi. Samalla päätettiin investoida tuotantolaitoksen hulevesien laatua mittaavaan laitteistoon vastaavien tapausten ehkäisemiseksi. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa ympäristölle tai ihmisille.

Esimerkkejä

1. Linköpingissä Ruotsissa vedenkulutus väheni vuoden aikana noin 15 prosenttia veden jäähdytys- ja pesuprosessien ohjausjärjestelmän avulla.

2. Suomessa Vantaan tuotantolaitoksen työntekijän ehdotus koneiden käytön tehokkuuden lisäämisestä mahdollisti tehtaan vedenkulutuksen vuotuisen pienentämisen sadoilla kuutiometreillä.

3. Rakveren sianlihan tuotantotilalla Virossa aloitettiin projekti, jonka tavoitteena on kehittää prosessia, jossa tuotantotilat puhdistetaan perusteellisesti eri kasvatuserien välissä. Tavoitteena on parantaa hygieniaolosuhteita ja pienentää samalla myös vedenkäyttöä. Vaikutukset vedenkulutukseen ovat nähtävissä vuoden 2018 aikana.

4. Rakveren tuotantolaitoksessa Virossa saavutettiin kahden prosentin vedensäästö vaihtamalla lämpökattilassa käytettävän veden pehmentimen suodattimet.

5. Tabasalun tuotantolaitoksessa Virossa saavutettiin kahden prosentin vedensäästö jäähdytysveden kierrätysjärjestelmän avulla.

6. Latviassa otettiin käyttöön vedenkäsittelylaitos. Kuusi vuotta sitten asennettuun vedenkäsittelylaitteeseen lisättiin vedenpehmennin, jossa reagenttina käytetään suolatablettia.

7. Ruotsissa Linköpingin teurastamossa lannan käsittelyprosessia uudistettiin, minkä ansiosta kaikki tuotantoprosessissa syntyvät jätevedet pystytään puhdistamaan omassa puhdistamossa ennen veden siirtämissä kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon.

8. Puolan tuotantolaitoksella suolavesisuodatuslaitteen hankinnalla onnistuttiin pienentämään jäteveden määrää.

9. Suomessa Rauman uuteen tuotantolaitokseen asennettiin uusi, moderni jätevedenpuhdistusjärjestelmä, joka perustuu jatkuvasti kontrolloitavissa olevaan kaksilinjaiseen mekaanis-kemialliseen kiintoaineksen erotukseen. Järjestelmä on korvannut aiemman Euran tehtaan puhdistusjärjestelmän.